Додатокдо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництваКОДИ


Дата (рік, місяць, число)
 
 
01

Підприємство
 
за ЄДРПОУ


Територія
 
за КОАТУУ


Форма власності
 
за КФВ


Орган державного управління
 
за СПОДУ


Галузь
 
за ЗКГНГ


Вид економічної діяльності
 
за КВЕД


Середньооблікова чисельність

Контрольна сума


Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса
 


Баланс
Форма № 1-м
на

200 р.
Код за ДКУД  
1801006Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
 
 

 
 

 

Незавершене будівництво
020
 

 
 

 

Основні засоби:
 
 

 
 

 

залишкова вартість
030
 

 
 

 

первісна вартість
031
 

 
 

 

знос
032
(

)
(

)

Довгострокові біологічні активи:
 
 

 
 

 

справедлива (залишкова) вартість
035
 

 
 

 

первісна вартість
036
 

 
 

 

накопичена амортизація
037
(

)
(

)

Довгострокові фінансові інвестиції
040
 

 
 

 

Інші необоротні активи
070
 

 
 

 

Усього за розділом I
080
 

 
 

 

II. Оборотні активи
 
 

 
 

 

Виробничі запаси
100
 

 
 

 

Поточні біологічні активи
110
 

 
 

 

Готова продукція
130
 

 
 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 

 
 

 

чиста реалізаційна вартість
160
 

 
 

 

первісна вартість
161
 

 
 

 

резерв сумнівних боргів
162
(

)
(

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
170
 

 
 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість
210
 

 
 

 

Поточні фінансові інвестиції
220
 

 
 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 

 
 

 

в національній валюті
230
 

 
 

 

в іноземній валюті
240
 

 
 

 

Інші оборотні активи
250
 

 
 

 

Усього за розділом II
260
 

 
 

 

III. Витрати майбутніх періодів
270
 

 
 

 

IV. Необоротні активи та групи вибуття
275Баланс
280
 

 
 

 


Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
 
 

 
 

 

Статутний капітал
300
 

 
 

 

Додатковий капітал
320
 

 
 

 

Резервний капітал
340
 

 
 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
 

 
 

 

Неоплачений капітал
360
(

)
(

)

Усього за розділом I
380
 

 
 

 

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
430
 

 
 

 

III. Довгострокові зобов'язання
480
 

 
 

 

IV. Поточні зобов'язання
 
 

 
 

 

Короткострокові кредити банків
500
 

 
 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
 

 
 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
 

 
 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 

 
 

 

з бюджетом
550
 

 
 

 

зі страхування
570
 

 
 

 

з оплати праці
580
 

 
 

 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605Інші поточні зобов'язання
610
 

 
 

 

Усього за розділом IV
620
 

 
 

 

V. Доходи майбутніх періодів
630
 

 
 

 

Баланс
640
 

 
 

 


2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 200 __ р.


Форма № 2-мКод за ДКУД  
1801007


Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

1
2
3
4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
 

 
 

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
(

)
(

)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)
030
 

 
 

 

Інші операційні доходи
040
 

 
 

 

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
041Інші звичайні доходи
050
 

 
 

 

Надзвичайні доходи
060
 

 
 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)
070
 

 
 

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції
080
 

 
 

 

Матеріальні затрати
090
(

)
(

)

Витрати на оплату праці
100
(

)
(

)

Відрахування на соціальні заходи
110
(

)
(

)

Амортизація
120
(

)
(

)

Інші операційні витрати
130
(

)
(

)

У тому числі:
131
(

)
(

)

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
132Собівартість реалізованих товарів  
140
(

)
(

)

Інші звичайні витрати
150
(

)
(

)

Надзвичайні витрати
160
(

)
(

)

Податок на прибуток
170
(

)
(

)

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080++ 160 + 170)
180
(

)
(

)

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)
190
 

 
 

 

Забезпечення матеріального заохочення
195
Керівник
Головний бухгалтерКурсивом позначені вписувані рядки