ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства фінансів Українивід 29 листопада 2000 р. № 302(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 28 жовтня 2003 р. № 602)КОДИ


Дата /рік, місяць, число/


01

Підприємство _ЗАТ МУ-12 «Електропівденмонтаж»_____________________________
за ЄДРПОУ
04723250

Територія _________________________________________________________________
за КОАТУУ
56107000

Орган державного управління ______________________________________________
за СПОДУ
10

Галузь ____________________________________________________________________
за ЗКГНГ
232

Вид економічної діяльності _________________________________________________
за КВЕД
45

Середньооблікова чисельність працюючих ___________________________________
Контрольна сума


Одиниця виміру: тис. грн.ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5
Код за ДКУД
1801008

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів
Код рядка
Залишок на початок року
Надійш-ло за рік
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік
Нараховано амортизації за рік
Втрати від зменшення кориності за рік
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року

первісної (переоці-неної) вартості
накопи-ченої аморти-зації
первісна (переоці-нена) вартість
накопи-чена аморти-зація

первісної (переоці-неної) вартості
накопи-ченої аморти-зації
первісна (переоці-нена) вартість
Нако-пичена аморти-зація
первісна (перео-цінена) вартість
накопи-чена аморти-зація

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Права користування природними ресурсами
010


Права користування майном
020


Права на комерційні позначення
030


Права на об'єкти промислової власності
040


Авторське право та суміжні з ним права
050060


Інші нематеріальні активи
070


Разом
080


Гудвіл
090З рядка 080 графа 14
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(081) ________


вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
(082) ________


вартість створених підприємством нематеріальних активів
(083) ________

З рядка 080 графа 5
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
(084) ________

З рядка 080 графа 15
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(085) ________


II. Основні засоби
Групи основних засобів
Код рядка
Залишок на початок року
Надій-шло за рік
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік
Нарахо-вано аморти-зації за рік
Втрати від змен-шення корис-ності
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
у тому числі

первісної (переоці-неної) вартості
зносу

одержані за фінансовою орендою
передані в оперативну орендупервісна (переоці-нена) вартість
знос

первісної (переоці-неної) вартості
зносу
первісна (переоці-нена) вартість
знос
первісна (переоці-нена) вартість
знос


первісна (переоці-нена) вартість
знос
первісна (переоці-нена) вартість
знос

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Земельні ділянки
100


Інвестиційна нерухомість
105


Капітальні витрати на поліпшення земель
110


Будинки, споруди та передавальні пристрої
120
31
3118
18
13
13

Машини та обладнання
130
1427
111535
35
91392
1089

Транспортні засоби
140
565
84360
33
25505
835

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
150
392
23558
52
17355
200

Тварини
160


Багаторічні насадження
170


Інші основні засоби
180
85
11
1
261
2

Бібліотечні фонди
190


Малоцінні необоротні матеріальні активи
200
80
394
3
478
40

Тимчасові (нетитульні) споруди
210


Природні ресурси
220


Інвентарна тара
230


Предмети прокату
240


Інші необоротні матеріальні активи
250


Разом
260
2580
2264176
142
572404
2179


З рядка 260 графа 14
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
(261) ___________


вартість оформлених у заставу основних засобів
(262) ___________


залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
(263) ___________


первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
(264) ___________


основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
(2641) __________

З рядка 260 графа 8
вартість основних засобів, призначених для продажу
(265) ___________


залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(2651) __________

З рядка 260 графа 5
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
(266) ___________

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
(267) ___________

З рядка 260 графа 15
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
(268) ___________

З рядка 105 графа 14
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю
(269) ___________


III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
Код рядка
За рік
На кінець року

1
2
3
4

Капітальне будівництво
280Придбання (виготовлення) основних засобів
290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
300
Придбання (створення) нематеріальних активів
310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
320Інші
330Разом
340З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____________
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____________
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
Код рядка
За рік
На кінець року
довгострокові
поточні

1
2
3
4
5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства
360
спільну діяльність
370
Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
акції
390
облігації
400
інші
410
Разом (розд. А + розд. Б)
420

З рядка 045 графа 4 Балансу
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю
(421) _____


за справедливою вартістю
(422) _____


за амортизованою собівартістю
(423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу
Поточні фінансові інвестиції відображені:


за собівартістю
(424) _____


за справедливою вартістю
(425) _____


за амортизованою собівартістю
(426) _____


V. Доходи і витрати
Найменування показника
Код рядка
Доходи
Витрати

1
2
3
4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів
440Операційна курсова різниця
450Реалізація інших оборотних активів
460Штрафи, пені, неустойки
470

1

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
480Інші операційні доходи і витрати
490

234

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів
491
Х


непродуктивні витрати і втрати
492
Х


Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства
500дочірні підприємства
510спільну діяльність
520В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди
530

Х

Проценти
540
Х


Фінансова оренда активів
550Інші фінансові доходи і витрати
560Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій
570Доходи від об’єднання підприємств
580Результат оцінки корисності
590Неопераційна курсова різниця
600Безоплатно одержані активи
610

Х

Списання необоротних активів
620
Х


Інші доходи і витрати
630
1387Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
(631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
(632) _____ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності
(633) _____

VI. Грошові кошти
Найменування показника
Код рядка
На кінець року

1
2
3

Каса
640


Поточний рахунок у банку
650
31

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
660


Грошові кошти в дорозі
670


Еквіваленти грошових коштів
680


Разом
690
31


З рядка 070 гр. 4 Балансу
Грошові кошти, використання яких обмежено
(691) _____

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів
Код рядка
Залишок на початок року
Збільшення за звітний рік
Використано у звітному році
Сторновано невикорис-тану суму у звітному році
Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення
Залишок на кінець року
нараховано (створено)
додаткові відрахування

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам
710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань
730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750

760

770
Резерв сумнівних боргів
775
Разом
780


VIII. Запаси

Найменування показника
Код рядка
Балансова вартість на кінець року
Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації*
уцінка

1
2
3
4
5

Сировина і матеріали
800
4Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
810


Паливо
820
1Тара і тарні матеріали
830
Будівельні матеріали
840
482Запасні частини
850
125Матеріали сільськогосподарського призначення
860
Поточні біологічні активи
870
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
21Незавершене виробництво
890
Готова продукція
900
Товари
910
9Разом
920
642
З рядка 920 графа 3
Балансова вартість запасів:відображених за чистою вартістю реалізації
(921) __642_


переданих у переробку
(922) _______


оформлених в заставу
(923) _______


переданих на комісію
(924) _______

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
(925) _______

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу
(926) _______

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код рядка
Всього на кінець року
у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців
від 12 до 18 місяців
від 18 до 36 місяців

1
2
3
4
5
6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
940
615
292
7
316

Інша поточна дебіторська заборгованість
950
16
2
14Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
(951) ________

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами
(952) ________


X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
Код рядка
Сума

1
2
3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
1

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
1

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980XI. Будівельні контракти
Найменування показника
Код рядка
Сума

1
2
3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
1110


Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників
1120


валова замовникам
1130


з авансів отриманих
1140


Сума затриманих коштів на кінець року
1150


Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160XII. Податок на прибуток
Найменування показника
Код рядка
Сума

1
2
3

Поточний податок на прибуток
1210
135

Відстрочені податкові активи:на початок звітного року
1220
146

на кінець звітного року
1225


Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230


на кінець звітного року
1235


Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240
135

у тому числі:поточний податок на прибуток
1241
135

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242


збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1243


Відображено у складі власного капіталу - усього
1250
135

у тому числі:поточний податок на прибуток
1251
135

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252


збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
Код рядка
Сума

1
2
3

Нараховано за звітний рік
1300
57

Використано за рік - усього
1310


в тому числі на:будівництво об'єктів
1311


придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312


з них машини та обладнання
1313


придбання (створення) нематеріальних активів
1314


погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
131513161317XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів
Код рядка
Обліковуються за первісною вартістю
Обліковуються за справедливою вартістюзалишок на початок року
надійшло за рік
вибуло за рік
нарахо-
вано аморти-
зації за рік
втрати від змен-
шення корис-
ності
вигоди від віднов-
лення корис-
ності
залишок на кінець року
залишок на початок року
надійш-
ло за рік
зміни вартос-
ті за рік
вибуло за рік
залишок на кінець рокупервіс-
на вартість
накопи-
чена аморти-
зація

первіс-
на вартість
накопи-
чена аморти-
заціяпервіс-
на вартість
накопи-
чена аморти-
зація


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Довгострокові біологічні активи - усього
1410
 
 
 
 
 
 
 

в тому числі:

робоча худоба
1411
 
 
 
 
 
 
 

продуктивна худоба
1412
 
 
 
 
 
 
 

багаторічні насадження
1413
 
 
 
 
 
 
 

 
1414
 
 
 
 
 
 
 

інші довгострокові біологічні активи
1415
 
 
 
 
 
 
 

Поточні біологічні активи - усього
1420
 
Х
 
 
Х
Х
 


Х


  в тому числі:

тварини на вирощуванні та відгодівлі
1421
 
Х
 
 
Х
Х
 


Х


біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)
1422
 
Х
 
 
Х
Х
 


Х


 
1423
 
Х
 
 
Х
Х
 


Х


інші поточні біологічні активи
1424
 
Х
 
 
Х
Х
 


Х


Разом
1430
 
 
 
 
 
 
 


З рядка 1430 графа 5 і графа 14
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
(1431) __________


залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних


З рядка 1430 графа 6 і графа 16
активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432) __________


балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством


З рядка 1430 графа 11 і графа 17
обмеження права власності
(1433) __________


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника
Код рядка
Вартість первісного визнання
Витрати, пов'язані з біологічними перетво-
реннями
Результат від первісного визнання
Уцінка
Виручка від реалізації
Собівартість реалізації
Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від

дохід
витратиреалізації
первісного визнання та реалізації

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
1500

( )

( )


( )у тому числі:зернові і зернобобові
1510

( )

( )


( )з них:
пшениця
1511

( )

( )


( )соя
1512

( )

( )


( )соняшник
1513

( )

( )


( )ріпак
1514

( )

( )


( )цукрові буряки (фабричні)
1515

( )

( )


( )картопля
1516

( )

( )


( )плоди (зерняткові, кісточкові)
1517

( )

( )


( )інша продукція рослинництва
1518

( )

( )


( )додаткові біологічні активи рослинництва
1519

( )

( )


( )Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
1520

( )

( )


( )у тому числі:приріст живої маси - усього
1530

( )

( )


( )з нього:
великої рогатої худоби
1531

( )

( )


( )свиней
1532

( )

( )


( )молоко
1533

( )

( )


( )вовна
1534

( )

( )


( )яйця
1535

( )

( )


( )інша продукція тваринництва
1536

( )

( )


( )додаткові біологічні активи тваринництва
1537

( )

( )


( )продукція рибництва
1538

( )

( )


( ) 
1539

( )

( )


( )Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом
1540

( )

( )


( )
Керівник Прокопчук О.М.
Головний бухгалтер Мороченець Л.Г.