Додатокдо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс"КОДИ


Дата (рік, місяць, число)
 
 
01

Підприємство
 ТОВ «Кактус»
за ЄДРПОУ
23244355

Територія
 
за КОАТУУ


Форма власності
колективна 
за КФВ


Орган державного управління
 
за СПОДУ


Галузь
 
за ЗКГНГ


Вид економічної діяльності
 
за КВЕД


Одиниця виміру: тис. грн.
 
Контрольна сумаАдреса
 


Баланс

на _1 квартал _ 2009 р.


Форма № 1 
Код за ДКУД
1801001


Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010первісна вартість
011накопичена амортизація
012Незавершене будівництво
020Основні засоби:
залишкова вартість
030
49
30

первісна вартість
031
51
28

знос
032
(2)
2

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
035первісна вартість
036накопичена амортизація
037Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040інші фінансові інвестиції
045Довгострокова дебіторська заборгованість
050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056Знос інвестиційної нерухомості
057Відстрочені податкові активи
060Гудвіл
065Інші необоротні активи
070Усього за розділом I
080
49
30

II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
9
4

Поточні біологічні активи
110Незавершене виробництво
120Готова продукція
130
2
2

Товари
140

4

Векселі одержані
150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160

4

первісна вартість
161резерв сумнівних боргів
162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170за виданими авансами
180з нарахованих доходів
190із внутрішніх розрахунків
200
Інша поточна дебіторська заборгованість
210

24

Поточні фінансові інвестиції
220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
6
1

у т. ч. в касі
231в іноземній валюті
240Інші оборотні активи
250Усього за розділом II
260
15
39

III. Витрати майбутніх періодів
270

1

IV. Необоротні активи та групи вибуття
275Баланс
280
64
70


Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
Статутний капітал
300
43
43

Пайовий капітал
310Додатковий вкладений капітал
320Інший додатковий капітал
330Резервний капітал
340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
2


Неоплачений капітал
360Вилучений капітал
370Усього за розділом I
380
45
43

II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400Інші забезпечення
410Сума страхових резервів
415Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
417Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
418Цільове фінансування
420Усього за розділом II
430III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450Відстрочені податкові зобов'язання
460Інші довгострокові зобов'язання
470Усього за розділом III
480IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
12
12

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510Векселі видані
520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
2
2

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540з бюджетом
550

8

з позабюджетних платежів
560зі страхування
570з оплати праці
580
5
5

з учасниками
590із внутрішніх розрахунків
600Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605Інші поточні зобов'язання
610Усього за розділом IV
620
19
27

V. Доходи майбутніх періодів
630Баланс
640
64
70


Керівник
Марков О.Л.Головний бухгалтер
Колос М.М..


Курсивом позначені вписувані рядки