Додатокдо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс"КОДИ


Дата (рік, місяць, число)
 
 
01

Підприємство
 ТзОв „ Шедевр”
за ЄДРПОУ


Територія
 
за КОАТУУ


Форма власності
 
за КФВ


Орган державного управління
 
за СПОДУ


Галузь
 
за ЗКГНГ


Вид економічної діяльності
 
за КВЕД


Одиниця виміру: тис. грн.
 
Контрольна сумаАдреса
 


Баланс

на ______рік______________ 2008 р.


Форма № 1 
Код за ДКУД
1801001


Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010первісна вартість
011накопичена амортизація
012Незавершене будівництво
020Основні засоби:
залишкова вартість
030
45700
30830

первісна вартість
031
50550
32050

знос
032
(4850)
(1220)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
035первісна вартість
036накопичена амортизація
037Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040інші фінансові інвестиції
045Довгострокова дебіторська заборгованість
050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056Знос інвестиційної нерухомості
057Відстрочені податкові активи
060Гудвіл
065Інші необоротні активи
070Усього за розділом I
080
45700
30830

II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
9050
4500

Поточні біологічні активи
110Незавершене виробництво
120
2800
2800

Готова продукція
130
2175
2175

Товари
140

14140

Векселі одержані
150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160

4400

первісна вартість
161резерв сумнівних боргів
162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170за виданими авансами
180з нарахованих доходів
190із внутрішніх розрахунків
200
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
150
5376

Поточні фінансові інвестиції
220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
5710
1329,6

в іноземній валюті
240Інші оборотні активи
250Усього за розділом II
260
19885
34720,6

III. Витрати майбутніх періодів
270

690

IV. Необоротні активи та групи вибуття
275Баланс
280
65585
66240,60


Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
Статутний капітал
300
40215
40215

Пайовий капітал
310Додатковий вкладений капітал
320Інший додатковий капітал
330Резервний капітал
340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
5350
2451,95

Неоплачений капітал
360Вилучений капітал
370Усього за розділом I
380
45565
42666.95

II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400Інші забезпечення
410Сума страхових резервів
415Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
417Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
418Цільове фінансування
420Усього за розділом II
430III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450Відстрочені податкові зобов'язання
460Інші довгострокові зобов'язання
470Усього за розділом III
480IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
12600
12600

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510Векселі видані
520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
1960
1960

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540з бюджетом
550
420
4123,65

з позабюджетних платежів
560зі страхування
570
180
180

з оплати праці
580
4600
4600

з учасниками
590із внутрішніх розрахунків
600Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605Інші поточні зобов'язання
610
260
110

Усього за розділом IV
620
20020
23573,65

V. Доходи майбутніх періодів
630Баланс
640
65585
66240,60


Керівник
Прокопчук О.МГоловний бухгалтер
Мороченець Л.Г.


Курсивом позначені вписувані рядки