СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ.
Предмет і завдання курсу "Гроші та кредит".
Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей.
Гроші як загальний еквівалент.
Функції грошей.
1. Предмет і завдання курсу "Гроші та кредит".
Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів.
Підвищення ролі грошей та кредиту у народному господарстві України, в свою чергу, обумовлюється розвитком ринкових відносин. Усе це визначає місце цього курсу в загальноекономічній підготовці бакалаврів і спеціалістів з економіки та підприємництва, закладає основу для вивчення наступних фахових предметів з банківської справи.
Предметом курсу «Гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій теорії грошей і кредиту, банківської справи. Така деталізація загальнотеоретичних питань необхідна для переходу до характеристики конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.
Цей курс органічно поєднаний із такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, макроекономіка, прогнозування та державне регулювання економіки, інвестування, міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини.
Завдання курсу - дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності та механізму функціонування таких категорій, як гроші, кредит, грошовий ринок, процент; сформувати в них теоретичну та методологічну базу, необхідну для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в країні.
2. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей.
Гроші - складна економічна категорія. Їх особливість полягає у системному багатофункціональному характері. Наведемо такі характерні ознаки грошей:
Гроші – це:
"товар товарів", бо кожний товар у процесі реалізації відображає свою вартість у грошах;
специфічний товар, що виконує роль загального еквіваленту;
"головна діюча особа" в ринковій економіці;
"мова ринку".
В економічній теорії традиційно виділяються дві основні концепції походження грошей:
Раціоналістична - гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.
Еволюційна - гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грошима лише в межах певної особливої суспільної форми товарного виробництва і обігу.
Гроші як загальний еквівалент.
Гроші – це загальний еквівалент для всіх видів інших товарів, тобто вони служать засобом вираження вартості товарів.
Гроші є специфічним товаром, тому що вони не здатні прямо задовольняти будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано - через витрачання їх на купівлю різних товарів та послуг.
Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність.
Ліквідність визначається як:
1) можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;
2) здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною.
Абсолютна ліквідність - здатність активу негайно обмінюватися на будь-які блага. Вона є важливим показником, який характеризує відмінність грошей від інших активів.
4. Функції грошей.
Гроші виконують ряд функцій.
1) Функція міри вартості є центральною у системі грошових відносин.
Міра вартості - це грошова одиниця, що використовується для вимірювання та порівняння вартостей товарів та послуг.
На основі міри вартості встановлюється ціна, що є грошовим виразом вартості товару. Ціни на товари змінюються прямо пропорційно до вартості товарів і обернено пропорційно до вартості грошей.
Гроші реалізують свою функцію міри вартості через взаємодію з масштабом цін. Масштаб цін - рахункова функція грошей, що відображає вартість товарної маси в грошових одиницях.
З масштабом цін пов'язані девальвація і ревальвація грошових одиниць.
Девальвація (від лат. de – префікс, що означає рух вниз, і valeo – коштувати, мати вартість) - це офіційне зниження, а ревальвація - збільшення курсу грошової одиниці щодо валют інших країн.
Між сукупною товарною масою і окремими товарами встановлюється цінове співвідношення. Саме це співвідношення і визначає рівень цін.
2) Функція засобу обігу
Процес товарного обігу виражається формулою: Т – Г – Т1, тобто продаж здійснюється заради купівлі. У цьому процесі гроші відіграють роль посередника між продавцем та покупцем.
Основою функціонування грошей як засобу обігу є рух товарів. Роль грошей тут тимчасова. Виконавши свою функцію гроші переходять від одного суб'єкта до іншого.
Кількість грошей, що повинна бути в обігу (М), визначається сумою цін товарів та послуг, що підлягають реалізації протягом певного періоду.
Цю залежність можна представити за допомогою формули:
М = Рі х qі
Рі – ціна і-ого товару,
qі – кількість і-ого товару.
Кількість грошей мала б дорівнювати цій величині за умови, що кожна грошова одиниця використовувалася лише один раз. Але кожна грошова одиниця використовується більше одного разу. Тому суму цін товарів необхідно поділити на середнє число оборотів кожної купюри (V).
EMBED Equation.3