Тема. Платіжні системи.
Послідовність здійснення операцій за допомогою пластикових смарт-карток
Процесинговий центр
Інформація
Тримач
картки
Магазин
(пункт
обслугову-
вання)
Банк
магазину
(еквайр)
Розрахунко-вий банк
Банк
клієнта
(емітент)
Рахунок
клієнта
Учасники системи розрахунків :
банк-емітент карток;
обслуговуючий банк (банк-еквайєр, тобто банк, що обслуговує заклади торгівлі і сфери послуг);
розрахунковий банк;
процесинговий (і) центр (и);
клієнт (фізичні особи, власники карток);
місця обслуговування карток (підприємства торгівлі, сфери послуг, банкомати тощо).
Форми безготівкових розрахунків:
- платіжними дорученнями;
- платіжними вимогами-дорученнями;
- чеками;
- акредитивами;
- векселями;
- платіжними вимогами;
- інкасовими дорученнями(розпорядженнями).
- розрахунки в системi електронних платежiв "клiєнт-банк"
Платiжне доручення - це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.
Платiжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:
- верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг);
- нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку "сума до оплати літерами".
Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.
Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;
- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Види акредитивів:
а) покритий - акредитив, для здiйснення платежiв при якому завчасно бронюються кошти платника в повнiй сумi на окремому рахунку в банку-емітентi або виконуючому банку;
б) непокритий - акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банком-емiтентом за рахунок банкiвського кредиту.
в)відзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).
г)безвідзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.
Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Нацiонального банку України.
Вексель ? цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов?язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векследержателю). Вексель буває простий і переказний.
Оборот переказного векселя
Операція 1. Фірма “Б” ? трасант відправляє фірмі “А” ? трасту разом з товаром і пред?явлений на неї вексель - тратту.
Операція 2. Фірма “А” акцептує (підписує) вексель - дає згоду на його оплату. Потім фірма “А” ? трасат пересилає акцептований вексель фірмі “Б” ? трасанту.
Операція 3. Фірма “Б” ? трасант переакзує вексель фірмі “В” ? ремітенту. Цей переказ векселя використовується для погашення заборгованості фірми “Б” перед своїм кредитором ? фірмою “В”.
Операція 4.1. Фірма “В” - може пред?являти вексель у визначений строк до оплати.
Операція 4.2. Фірма “В” - може використовувати вексель для погашення грошових зобов?язань фірмі “Г”. На зворотній стороні векселя робиться заява (індосамент) про передачу прав за векселем до фірми “Г”.
Операція 4.3. Фірма “В” - може продати його до наступлення строку платежу банку, тобто врахувати вексель(дисконт).
Операція 5. Власник векселя ? фірма “Г” повинна пред?являє переказний вексель до платежу.

“А” ?
трасат
“Б” ?
трасант
“Г” ?
індосатор
“В” ?
ремітент
КБ
акцепт (2)
трата (1)

вексель вексель вексель
до оплати до оплати (4.1) (3)
(5)
індосамент дисконт
(4.2) (4.3)
Індосамент – це передаточний напис на зворотній стороні векселя або на приєднаному до нього аркуші паперу (аллонж) про передачу на нього прав.
Акцепт ? прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій стороні векселя звичайно упоперек тексту словами “акцептований” або “прийнятий до платежу”, із зазначенням підпису особи, яка приймає вексель (акцептанта).
Інкасування векселів - взяття банком на себе зобов?язання здійснити передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити пред?явлення векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.
Аваль ? гарантія третьої особи оплатити вексель, якщо зобов?язана за векселем особа буде не в змозі зробити це самостійно.
Протест векселів ? це офіційний документ, оформлений на спеціальному аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобов?язання за векселем.
Кореспондентські відносини - договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.
Електронний розрахунковий документ - банківське повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, приймає вигляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.
Банки-кореспонденти - це комерцiйнi банки, якi встановили мiж собою кореспондентськi вiдносини.
Pахунки банків-кореспондентів:
- "Лоро"- рахунок, вiдкритий комерцiйним банком банку-кореспонденту.
- "Ностро"- рахунок даного комерцiйного банку в банку-кореспондентi.