Міністертво освіти України
Кіровоградський державний технічний
університет
Економічний факультет
Кафедра : Фінансів та планування

Курсова робота з предмету
інвестиції на тему :
Лізинг як метод інвестування основних
фондів в Україні
Виконав: студент
групи ФК-97-2
Перевірив:

Кіровоград КДТУ- 1999р
План :
Вступ.
Розділ1.Сутність поняття лізингу.
1.1.Поняття лізингу.
1.2.Форми лізингу,суб(єкти і об(єкти лізингових відносин.
1.3.Лізинговий договір.
1.4.Особливість лізингу і оренди.
Розділ2.Стан лізингу в сучасних умовах розвитку економіки України.
2.1.Ефективність лізингу.
2.2.Проблеми лізингових відносин.
Розділ3.Майбутній розвиток лізингу.
Висновки.
Література.
Додатки.Вступ.
Процес переходу к ринковим відносинам,пов(язаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи вирішення поставших питаннь.
Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць,а ра-зом з ним все частіше почало підійматися питання о лізингу.
В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним,виходя-чи з техніко-економічних предпосилок і формующійся державної полі- тики в майно у виробника,фінансує його,здійснює технічне обслугову- вання наданих в оренду засобів праці.
Для розвитку лізингу існують такі предпосилки-історичні,соціально-економічні,научні,юридичні.Докладнішу інформацію дивись в додатку (Таблиця№1).
Лізинг предстявляє собою специфічну,доповнюючу форму перспекти-вного фінансування капіталовкладеннь,альтернативного банківському кредитуванню,і предполагає використання своїх власних фінансових ресурсів.Він дає можливість всім суб(єктам господарювання одержу- вати необхідні машини і обладнння без значних єдиночасовихвитрат а також немати проблем зстарінням засобів виробництва.Лізинг –є найперспективнішою формою оренди,яка широко застосовється в західних країнах,тобто це –довгострокова оренда машин,устаткуван-ня.Вона являє собою по суті новий спосіб фінансування й активізації збуту,що грунтується на збереженні права власності на товар за орендавцем. Механізм даної форми оренди полягає в тому , що компанія-орендавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання пов(язані з тим,що він дає можливість швидко пере-ходити на нову технічну базу,не вимагає значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і зусередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки.Стрімкий розвиток лізингу у країнах з ринковою економікою пояснюється передусім необхідністю активізації інвестиційної політики.
Комплексна робота щодо розвитку лізингу проводиться і в Україні.
В 1991р. функціонувало понад 200 підприємств,які надавали в у тимчасове користування різні засоби праці.Певний досвід роботи у цьому напрямі вже нагромаджений Республіканським комерційним центром. Це –орендне підприємство,метою якого є всебічне сприяння формуванню ринку засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів.

Розділ1. Сутність поняття лізингу.
Поняття лізингу.
В лізингових відносинах з(явився перелік питань ,котрі не були врегульовані чинним законодавством,що визвало деякі складнощі при заключенні лізингових договорів,це і стало первопричиною приняття Верховною Радою Закону ((Про лізинг(( від 16 грудня 1997р. Це послу-жило створенню правової основи лізингових договірних операцій.
Самим важким питанням являється визначеннян правової природи договору лізингу ,а це можливо при виявленні чітко визначених ознак цього договору,котрі виокремлювали б його від інших договорів.
Та обставина,що договором лізингу охватується разнородні відно-сини ,не виникає сумнівів,оскільки це визначається з роду предписань Закону. Тобто в ст.№1 Закону дано поняття лізингу,котрий розглядає-ться як підприємницька діяльність,направлена на івестування власних або запозичених фінансових засобів визначена в наданні лізиногода- вачем в виключне користування на визначений термін лізингоодержу- вачу майна,котре являється власністю лізиндавача або купується їм в у власність за дорученням і согласованності з лізингоодержувачем пе- ріодичних лізингових платежів.
1.2. Форми лізингу,суб(єкти і об(єкти лізингових відносин.
В законі в ст.№4 визначені види і форми лізингу.
По договору фінансового лізингу лізиногодержувач приймає на себе зобов(язання,пов(язані з правом власності на матеріальні цінності і відповідальність за ризик їх можливої гибелі.
Фінансовий лізинг,право користування матеріальними цінностями розповсюджується на строк неменш 60% строка їх повної амортизації,а також передбачає подальшу передачу права власності лізингоодержувачу або по закінченні договору лізингу його викуп по залишкової вартості.Між тим,тут проявляється договірна форма фінансово- підприємницької лізингової діяльності.Цю діяльність потрібно розглядати іменно таким чином –як фінансовий лізинг,який проявляється в сумі возміщення вартості об(єкту лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору лізингу.
Фінансовий лізинг поділяється на :
? лізинг в обслуговуванні;
? ліверидж лізинг;
? ((у пакеті((;
Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднення фінансового лізингу
з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого
ряду послуг,пов(язаних з утриманням на обслуговування та утриман-ня зданого в оренду обладнання.
Ліверидж лізинг –особливий вид фінансового лізингу.У цій угоді більша частка (за вартістю)обладнення,що здається в оренду, бере-ться внайми у третьої сторони –інвестора .У першій половині строку оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата відсотків за взятую позикою на його прид-бання,що знижує оподаткований прибуток(доход) інвестора та ство-рює ефект відстрочки податку.
Лізинг ((у пакеті(( -система фінансування підпиємства,при якій будів-лі та споруди надаються у кредит,а обладнання здається орендареві за угодою оренди.
За методами фінансування існують :
? терміновий лізинг,при якому здійснюється одноразова оренда майна;
? поновлювальний лізинг,при якому договір продовжується по закін-ченню першого строку контракту.
Стосовно орендованого майна лізинг поділяється на :
? чистий лізинг,коли додаткові видатки з обслуговування орендо-ваного майна покладаються на орендаря;
? повний лізинг,при якому орендар бере на себе всі видатки з технічного обслуговування зданого в оренду обладнання.
Розвиток лізингових стосунків може здійснюватися шляхом здачі в оренду цілих промислових підприємств,що викликає застосування ро-здільного лізингу.Він характеризується широкомаштабністю та наяв-ності більшої кількості фінансово-кредитних відносин при виконанні угод.
Роздільний лізинг –це ускладнений варіант фінансового лізингу,який передбачає участь в угоді кількох компаній та фінансових установ.Роздільний лізинг використовується в тому випадку,коли лізингодавець фінансує лише частину технічних засобів,а інша части-на сплачується позиками інших учасників.Власником цього комплексу технічних засобів залишається лізингодавець,за яким зберігається право отримання податкових пільг по лізингу.
Оперативний лізинг –характеризується тим,що лізингоодержувач по своєму заказу отримує в платне користування від лізингодавача об(є-кту лізингу на строк неменш строка,в період якого амортизується 90% вартості об(єкту лізингу,визначеной в день заключення договору.По закінченні договірного строку ,договір може бути продовжен або об(єкт лізингу може бути повернутий лізингодавачу,або передан повторно в користування іншому лізингоотримувачу по самостійному договору лізингу.
Оперативний лізинг має такі особливості :
? орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від одного лізингоотримувача;
? строки оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна;
? ризик збитків від псування або втрати майна лежить головним чи-ном на лізингодавачі;
? по закінченні встановленого строку майно повертається лізингода-вачу.
Обернений лізинг –розлядається як договір лізингу,передбачаючий придбання лізингодавачем майна у власника і подальшу передачу цього майна в лізинг.В цій операції лізинго-підприємницька діяльність обхватує дві групи рознорідних відносин:
?куплі-продажу майна;
?передачі цього майна у користування;
Лізингодавач купляє майно у його власника,а потім передає йому майно в лізинг.Якщо