ДОРУЧЕННЯ
Доручення – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.
Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на:
- особисті, (особа доручає особі);
- офіційні, (установа доручає собі чи установі).
- Разові і на тривалий період
Якщо ж термін дії доручення не вказується, то воно зберігає силу протягом року.
Максимальне термін дії доручення не може перевищувати 3 років. Недатоване доручення не має юридичної сили.
Особа чи установа, яка украла доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, -- відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.
Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.
Р е к в і з и т и о с о б и с т о г о д о р у ч е н н я :
1. Назва виду документа.
2. хто доручає (П.І.Б.)
3. кому добучає (П.І.Б. в давальному відмінкові)
4. що доручається (числові дані пищшуться словами і цифрами)
5. назва установи чи організації в якій будуть отримані матеріальні цінності
6. дата видачі доручення
7. Підпис особи, яка склала доручення.
8. Завірення підпису.
Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.
Р е к в і з и т и о ф і ц і й н о г о д о р у ч е н н я :
1. Штамп.
2. Номер.
3. Дата.
4. Назва виду документа.
5. Текст.
6. Зразок підпису особи, який видано доручення.
7. Підпис керівника установи.
8. Печатка.
Текст доручення містить такі відомості:
- прізвище ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення;
- прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;
- назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;
- напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;
- термін дії доручення;
- назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.
Примітка. Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати.