1. ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Мета написання курсової роботи – закріпити теоретичні знання та набути навичок розв’язання практичних завдань з фінансового обліку.
Курсовою роботою передбачено розв’язання наскрізної задачі з обліку господарської діяльності виробничого підприємства на основі інформації про початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця (див. додаток 2), вихідної інформації для нарахування заробітної плати за звітний місяць (див. додаток 3) та початкових даних для складання журналу реєстрації господарських операцій (див. додаток 4).
Курсову роботу студенти виконують за одним із 25 варіантів, який вибирають за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно із табл. 1.
Таблиця 1
Номер варіанту завдання
1
2
3
4
5
….
25

Останні дві цифри номеру залікової
книжки студента
01
02
03
04
05
….
25


26
27
28
29
30
….
50


51
52
53
54
55
….
75


76
77
78
79
80
….
00


Номер залікової книжки потрібно зазначити на титульній сторінці курсової роботи. У разі відсутності цих відомостей курсова робота повертається студенту без рецензування.
Курсову роботу рекомендується виконувати в такій послідовності:
Розкрити сутність теоретичного питання згідно варіанту (див. додаток 1). Важливо не забувати ставити по тексту посилання на джерела інформації, використані при написанні завдання.
Скласти баланс на початок місяця.
Нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов’язкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним законодавством України.
Зазначимо, що А.В. Ткаченко прийнято на роботу в поточному місяці. Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванченка становить 118 грн., у Л.С. Лучка – 115 грн., страховий стаж у обох працівників більше 8 років.
Результати розрахунків оформити у розрахунково-платіжній відомості (зведеній) (ф. № П-7), затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489.
Для нарахування комунального податку розрахувати середньоспискову чисельність працівників згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. № 171 (z0287-95 ).
Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей за варіантами та результатами виконання попереднього пункту завдання за формою, відображеною у табл. 2.
У графі 1 проставляється порядковий номер операції.
У графі 2 необхідно навести перелік первинних документів, які можуть використовуватися при оформленні кожної господарської операції та є підставою для формування бухгалтерського проведення.
У графі 3 записується зміст господарської операції підприємства.
У графах 4 і 5 відображаються кореспондуючі рахунки бухгалтерського обліку по кожній господарській операції.
У графі 6 потрібно зазначити суми, наведені в додатку 3 згідно з варіантом або розраховані студентом самостійно. Кількість операцій, відображених у такому журналі може не співпадати з їх кількістю згідно додатку 4. При складанні журналу студенти самостійно розраховують певні показники (суми податкового кредиту з ПДВ, податкових зобов’язань, нарахованих внесків на обов’язкове соціальне страхування тощо).
Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій за __________ 200_ р.
№ з/п
Первинний документ обліку
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку
Сума, грн.
Д-т
К-т


1
2
3
4
5
6

1
Договір поставки; рахунок-фактура; платіжне доручення
Перераховано кошти з поточного рахунку у національній валюті для погашення заборгованості перед постачальниками
631
311
12000

2
….
….
….
….
….


(і так далі за всіма операціями, проведеними за місяць )


Визначення необхідних показників (сум) слід оформити додатковими розрахунками та поясненнями (довідками), які додаються до журналу.
На підставі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця, а також даних з журналу реєстрації господарських операцій, обґрунтованих необхідними розрахунками та поясненнями, слід відкрити реєстри бухгалтерського обліку (Т-рахунки, журнали, відомості або реєстри автоматизованої форми обліку), записати до них операції, проведені за місяць (із журналу реєстрації господарських операцій), підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків, визначити кінцеві залишки (сальдо). Записи по рахунках необхідно провести із обов’язковим зазначенням номера операції, за яким вона відображена в журналі реєстрації господарських операцій.
Використовуючи оформлені облікові регістри слід скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам (оборотний баланс).
Використовуючи дані оборотного балансу, потрібно скласти сальдовий баланс (ф. №1) на кінець звітного місяця. За рахунками, які не закриваються кожного місяця, слід виконати трансформаційні записи щодо їх закриття.
Перед складанням балансу необхідно ознайомитися з вимогами ПСБО 2 «Баланс». При цьому слід звернути увагу, що всі показники в балансі підприємств, що не є суб’єктами малого бізнесу, зазначаються в тисячах гривень у цілих числах (без десяткових знаків після коми).
У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел інформації і оформити його згідно з державними стандартами (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). До списку слід включити основні законодавчі акти, нормативні документи, інструкції, спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо).
Курсову роботу необхідно оформити згідно з наведеними нижче вимогами.
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм) з одного боку аркуша. Нумерація сторінок тексту наскрізна: перша сторінка - титульна, друга – завдання на курсову роботу, третя - зміст і т. д. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки в кінці. Титульна сторінка і завдання не нумеруються. На титульній сторінці потрібно вказати номер залікової книжки і варіанту.
Курсова робота повинна бути оформлена згідно з пунктами завдання, містити всі необхідні розрахунки, довідки, пояснення.
Заголовки структурних частин курсової роботи пишуть великими літерами. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожен розділ потрібно починати з нової сторінки.
Загальний обсяг курсової роботи повинен в середньому становити 35-40 сторінок. Курсова робота складається з титульної сторінки, завдання, текстової частини, списку використаної літератури. Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку 5, завдання – додатку 6.
У вступі до курсової роботи розкривається : обґрунтування актуальності досліджуваних питань; ступінь висвітлення теми у спеціалізованій літературі; мета та завдання курсової роботи.
У висновках необхідно розкрити результати дослідження, які повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями курсової роботи.
Робота повинна бути написана студентами українською мовою, власноручно або надрукована (через 1 міжрядковий інтервал; шрифт Times New Roman; розмір – 14; поля: верхнє – 20 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм).
Посилання у тексті на інформаційні джерела рекомендується наводити в кінці речення і відображати у вигляді його порядкового номера у списку використаної літератури та номера сторінки/статті у квадратних дужках. Наприклад, [8, с. 5] – джерело 8, сторінка 5; [2, ст. 1] – джерело 2 (закон), стаття 1.
Таблиці необхідно нумерувати послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номеру. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу). Таблицю розмішують після першого згадування про неї в тексті.
Наприкінці роботи потрібно навести список використаної літератури. Джерела інформації розміщують в алфавітному порядку. Наприклад:
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. — № 6. — С. 14—17.
3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР (з чинними змінами та доповненнями). Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
4. Економічна енциклопедія : у трьох томах. / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія». – Т.1. – 2000. – 864 с.
5. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 за № 290. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
8. Официальный сервер Центрального банка Российской Федерации – Режим доступу : http://www.cbr.ru/.
Опис джерел у списку слід наводити мовою оригіналу.
Курсову роботу потрібно зброшурувати так, щоб вона була зручною для зберігання і читання.
Додаток 1
Перелік теоретичних завдань
Номер варіанту
Зміст завдання

1
Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи його розвитку

2
Види господарського обліку і їх характеристика

3
Взаємозв’язок між предметом і методом бухгалтерського обліку

4
Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

5
Типи господарських операцій. Їх вплив на бухгалтерський баланс

6
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

7
Первинне спостереження в обліку, документація, її значення і роль

8
Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення та відображення результатів

9
Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку

10
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

11
Характеристика основних форм бухгалтерського обліку

12
Зміст та передумови раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві

13
Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво обліковим процесом

14
Облікові регістри та їх класифікація

15
Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку

16
Основи бухгалтерської звітності

17
Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції

18
Облік праці та заробітної плати

19
Облік розрахункових операцій

20
Облік процесу реалізації та визначення фінансових результатів

21
Облік власного капіталу

22
Облік необоротних активів

23
Облік запасів діяльності

24
Облік грошових коштів та їх еквівалентів

25
Бухгалтерський облік у системі управління підприємством


Додаток 2
Залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на початок місяця
Номер рахунка
Назва рахунка
Сума, грн.

104
Машини та обладнання (первісна вартість)
170000

131
Знос основних засобів
12000

124
Права на об’єкти промислової власності
2000

133
Накопичена амортизація нематеріальних активів
500

141
Довгострокові фінансові інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
78500

201
Сировина й матеріали
26000

207
Запасні частини
4000

22
Малоцінні та швидкозношувані предмети
3000

361
Розрахунки з вітчизняними покупцями
500

372
Розрахунки з підзвітними особами
1000

40
Статутний капітал
200000

441
Прибуток нерозподілений
120730

443
Прибуток, використаний у звітному періоді
4500

301
Каса в національній валюті
100

311
Поточні рахунки в національній валюті
80373

312
Поточні рахунки в іноземній валюті (2700 USD за курсом 8,01 UAH за 1 USD )
21627

601
Короткострокові кредити банків у національній валюті
20000

631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
24000

641
Розрахунки за податками, у т.ч.:
8600

641.1
з ПДВ
6000

641.2
з податку на прибуток
2000

641.3
з податку на доходи фізичних осіб
500

641.4
з комунального податку
100

661
Розрахунки за заробітною платою
5000

651
Розрахунки за пенсійним страхуванням
550

652
Розрахунки за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
100

653
Розрахунки зі страхуванням на випадок безробіття
70

656
Розрахунки зі страхуванням від нещасного випадку на виробництві
50

Додаток 3
Інформація для нарахування заробітної плати за звітний місяць
№ з/п
П.І.П.
Посада
Посадо-вий оклад, грн.
Нарахова-ний відрядний заробіток, грн.
Використання робочого часу, днів


Відп-рацьо-вано
Не-виходи
Підстава невиходу

1
2
3
4
5
6
7
8

Адміністративний персонал

1
Іванченко О.І.
директор
3600
-
20
2
лікарняний лист

2
Лозинський В.В.
головний бухгалтер
2550
-
22
-
-

3
Лаврик К.С.
секретар
1250
-
22
-
-

Загальновиробничий персонал

4
Петренко А.О.
інженер-технолог
1580
-
22
-
-

5
Павленко М.Ю.
майстер
1430
-
22
-
-

6
Клименко О.В.
комірник складу
1280
-
22
-
-

Робітники виробництва

7
Федоренко Т.С.
оператор
-
2400
22
-
-

8
Дмитрієв О.О.
оператор
-
2410
22
-
-

9
Ткаченко А.В.
оператор
-
2200
10
-
-

10
Лучко Л.С.
оператор
-
2350
18
4
лікарняний лист

11
Алєксєєнко Ю.Д.
оператор
-
2320
22
-
-

12
Іванюк В.А.
оператор
-
2380
22
-
-


Примітка. Дані табл. 2 використовують для варіантів 1-12. Для варіантів 13-25 зі штатного розпису виключити А.В. Ткаченко.
Додаток 5
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра обліку і аудиту
Курсова робота
з дисципліни «Бухгалтерський облік»
на тему: «_____________________»
Виконав: студент(-ка)________________
________________
Перевірив: ________________
____ ___________
Шифр залікової книжки: ___________
Номер варіанту: ____________
Рівне -200_ р.
Додаток 6
__________________________________________________
назва вищого навчального закладу
Кафедра ________________________________________________________________
Дисципліна______________________________________________________
Спеціальність____________________________________________________
Курс_________Група_______________Семестр_______________________
Завдання
на курсову роботу студента
________________________________________________________________
прізвище , ім’я, по-батькові
1.Тема роботи___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Строк здачі студентом курсової роботи____________________________
3.Вихідні дані до роботи__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки ( перелік питань, які підлягають розробці)_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Дата видачі завдання____________________________________________
Календарний план

з/п
Назва етапів виконання курсової роботи
Строк виконання етапу роботи
Примітки


Студент_________________
підпис
Керівник __________________ ______________
підпис прізвище, ініціали