Для детального аналізу підприємства проаналізуємо наступні показники:
фінансова стійкість;
показники рентабельності;

показники ділової активності;
показники ліквідності;

1. Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість пов‘язана із ступенем залежності підприємства від кредиторів і інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності.
Коефіцієнт автономії – відношення власного капіталу до пасиву або активу
Кавт
2. Коефіцієнт фінансової залежності
Кф.з.
3. Коефіцієнт фінансової стабільності
Кф.с
4. Коефіцієнт фінансової стійкості:

5. Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу:

Обрахунок показників виконаємо (з допомогою таблиць у форматі Microsoft Excel, ІБД, …….) та результати представимо у табличній формі.
Таблиця
Аналіз показників фінансової стійкості


2006 р.
2007р.
2008р.
Відхилення (2008-2006 р.)
Нормативне значення

Кавт
Більше 0,5

Кф.з
Більше 1

Кф.стаб.
Дорівнює 2

Кф.с.
Збільшення

Кп.к.
Менше 0,5


Динаміку відхилень значень показників фінансової стійкості проілюструємо з допомогою графіку:

Рис.2.4. Динаміка показників фінансової стійкості
Висновок:
2. Ділова активність означає зусилля, які підприємство докладає для виведення на ринок продукції, праці, капіталу, а при аналізі фінансово-господарської діяльності цей термін застосовується для характеристики поточної виробничої і комерційної діяльності.
Аналіз ділової активності здійснюється за такими критеріями:
широта ринку збуту продукції;
наявність продукції, що поставляється на експорт;
репутація підприємства, що виражається, зокрема, в діловому іміджі клієнтів, які користуються послугами підприємства.
Показники ділової активності характеризують ступінь ефективності використання наявних активів з погляду виробництва та реалізації готової продукції. Ділова активність підприємства вимірюється відношенням продукції чи прибутку до авансованих ресурсів або до затрат.
1. Оборотність активів – відношення чистої виручки від реалізації продукції до активів.

2. Фондовіддача – відношення чистої виручки від реалізації продукції до основних виробничих фондів

3. Коефіцієнт оборотності обігових коштів – відношення чистої виручки від реалізації продукції до обігових коштів

4. Період одного обороту обігових коштів

5. Коефіцієнт оборотності запасів – відношення собівартості реалізованої продукції до середніх запасів

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

7. Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу – відношення чистої виручки від реалізації продукції до власного капіталу:
Таблиця
Аналіз показників ділової активності

2006
2007
2008
Відхилення абсол. (2008 до 2006 р.).
Нормативні значення

Оборотність активів
Кт
Збільшення

Фондовіддача
Фо.ф.
Збільшення

Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Ко.
Збільшення

Період одного обороту обігових коштів (днів)
Чо
Зменшення

Коефіцієнт оборотності запасів
Ко.з.
Збільшення

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Кд.з.
Збільшення

Період погашення дебіторської заборгованості, дні
Чд.з.
Зменшення

Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Кв.к.
Збільшення


Динаміку зміни показників проілюструємо з допомогою графіків.
Рис.____. Динаміка показників ділової активності
Висновок:
3. Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів в міру настання їх строку. Найліквіднішою є готівка. Наступним за степенем ліквідності активом є короткострокові інвестиції, оскільки на випадок необхідності вони можуть бути швидко реалізовані в гроші.
Дебіторська заборгованість – теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому.
Найменш ліквідним поточним активом є запаси, тому для перетворення їх в гроші спочатку необхідно їх продати. Отже, під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти можливість перетворення його в гроші, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого відбувається це перетворення. Чим коротший цей період, тим вищою є ліквідність даного виду активів.
При оцінці ліквідності розраховують основні коефіцієнти:
1.Коефіцієнт поточної ліквідності

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Таблиця
Аналіз коефіцієнтів ліквідності
Показники
2006 рік
2007 рік
2008 рік
Відхилення абсол. 2008 до 2006 р.
Нормативні значення

Коефіцієнт поточної ліквідності
Більше 1

Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,7-0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,2-0,35


Динаміку зміни показників проілюструємо графічно.
Рис.____ Динаміка показників ліквідності
Висновок.
4. Аналіз фінансових результатів підприємства.
Прибуток підприємстві є одним з основних показників оцінки розвитку підприємства. та виступає стратегічною метою підприємства, реалізація якої є обов’язковою для забезпечення нормальних умов його функціонування.
Досягнення цільового прибутку означає для підприємства його достатність для вирішення виробничих та соціальних задач, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності, конкурентоздатності на ринку.
Аналіз прибутку і рентабельності є важливим етапом оцінки господарсько-фінансової діяльності підприємства. Задачами аналізу прибутку є вивчення виконання плану прибутку; оцінка динаміки прибутку та рентабельності; визначення факторів, що впливають на розмір та зміну прибутку (рівня рентабельності); пошук резервів росту прибутку та рентабельності в майбутньому періоді.
Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну.
Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства та икористовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами.
Рентабельність активів

2. Рентабельність власного капіталу

3. Рентабельність виробничих фондів

4. Рентабельність за чистим прибутком

Аналіз показників рентабельності. Таблиця
Показники
2006 рік
2007 рік
2008 рік
Відхилення абсол.
Нормативні значення

Рентабельність активів
Збільшення

Рентабельність власного капіталу
Збільшення

Рентабельність виробничих фондів
Збільшення

Рентабельність реалізації за чистим прибутком
Збільшення


Динаміка зміни показників рентабельності проілюструємо графічно.
Рис.______. Динаміка зміни показників рентабельності
Найважливішими джерелами підвищення рентабельності є зниження собівартості продукції, що виробляється, зменшення витрат виробництва.
Чим раціональніше витрачається сировина і матеріали, вище завантаження обладнання, тим швидше росте продуктивність праці, тим нижча собівартість і вищим буде рентабельність. Показник рентабельності повинен зростати.
П’ятифакторна модель Альтмана
Коефіцієнт оборотності – відношення оборотних активів до загальної суми активів
Відношення суми чистого прибутку (нерозподіленого прибутку) або непокритого збитку (взятого з від’ємним знаком) до загальної суми активів
Рівень доходності активів – відношення прибутку до оподаткування до загальної суми активів

Відношення ринкової вартості власного капіталу до балансової вартості зайнятих коштів
Коефіцієнт оборотності активів – відношення виручки від реалізації до загальної суми активів