Ціль та галузь використання
Ціль – Попередження непередбачуваного використання або поставки продукції, яка не відповідає встановленим вимогам.
Галузь використання – узгодження та проведення робіт по управлінню невідповідностями спільно з підрозділами підприємства.
Нормативні посилання
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.
Настанова з якості. Розділ 7.3.
*СТП 4.2-01 “Управління документацією”
5. Інструкція щодо визначення і забезпечення управління невідповідностями.
3. Позначення та скорочення
В даному стандарті використано такі скорочення:
СУЯ – Система управління якістю.
СТП – стандарт підприємства.
КіЗД – коригувальні і запобіжні дії.
4.Опис виконання
4.1 Власником процесу “ Управління невідповідностями ” є начальник відділу виробництва.
Власник процесу має повноваження:
Перевірка виготовленої продукції відповідним стандартам з метою виявлення помилок в процесі.
Інформувати персонал про коригуючі та попереджуючі дії.
4.2. Модель процесу “ Управління невідповідностями ”
Модель процесу “ управління невідповідностями ” наведена у додатку 1.
4.2.1. Вихідні потоки:
Вихідні потоки
Проце-споживач
Форма передачі вихідного потоку
Відповідальний за прийняття

Коригуючи та попереджуючі дії.
Аналіз зі сторони вищого керівництва
Письмова: наказ про внесення змін в процеси життєвого циклу.
Начальники всіх підрозділів

4.2.2. Вхідні потоки:
Вхідні потоки
Просес-постачальник
Форма отримання вхідного потоку
Відповідальний за передачу

Інформація про невідповідність
Аналіз зі сторони вищого керівництва
Письмова: наказ вищого керівництва
Начальник відділу виробництва.


4.2.3. Ресурси процесу:
- підготовлений персонал;
- довідкова література;
- Приміщення, обладнання.
4.3. Опис виконання процесу.
Процес “ Управління невідповідностями ” складається з етапів:
- Перевірка виготовленої продукції відповідним стандартам з метою виявлення помилок в процесі.
- Оцінка прийнятих дій;
- Інформування персоналу про коригуючі та попереджуючі дії.
4.3.1Аналіз невідповідностей.
На основі отриманих матеріалів від керівництва підприємства та отриманої інформації безпосередньо від замовників проводиться розгляд можливості виконання коригуючи та запобіжних дій для виконання робіт.
В обумовлений з персоналом термін проводиться ознайомлення зі скоригованими даними.
4.3.2 Перевірка плану управління невідповідностями
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що даний план відповідає вимогам технічного завдання.
4.3.5. Управління планом попередження невідповідностей
При аналізі отриманої інформації ми застосовуємо попереджуючі дії, для того щоб удосконалити процес і зробити його ефективнішим.
4.4. Вимірювання і моніторинг
4.4.1. Критерії оцінки процесу та способи вимірювання.
Для контролю результатів процесу застосовуються такі критерії:
число невідповідностей технології
К1= кількість робітників
4.4.2. Періодичність вимірювань.
періодичність розрахунку 1-го критерію оцінки – щомісячно;
4.4.3. Форма запису результатів вимірювання.
Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу відділу виробництва. Результати також вносяться в річний звіт з аналізу даних, який надається для оцінки вищому керівництву підприємства.
СТП 7.3 – 01
«Затверджую»
Директор компанії «Officetech.inc»
_______________ Микола Самсон
«_____» _______________ 2008р.
СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Управління невідповідностями
Редакція 1
Дата впровадження 22.10.2008р.
Начальник виробництва
ПОГОДЖЕННО:
Заступник директора
Менеджер з якості
Юрисконсульт