Екзаменаційні питання
Поясніть поняття «соціальна технологія»
Фактори технологізації сучасного соціуму
Моделі взаємозв’язку соціологічної науки та соціальної практики
Наукова організація праці і соціальні технології
Адміністративно-управлінські технології
Поясніть поняття «соціальна інженерія»
Методи соціальної інженерії
Спільне та відмінне в діяльності соціального технолога та соціального інженера
Класифікація соціальних технологій за віссю жорсткість-м’якість
Спільне та відмінне технологій в соціальному процесі та в матеріальному виробництві
Принципи будови соціальних технологій
Функції соціальних технологій
Процедури та операції як складові соціальної технології
Етапи розробки соціальної технології
Основні процедури впровадження соціальних технологій
Поняття «адміністративний менеджмент»
Особливості діяльності адміністративного менеджера
Суспільне значення соціальних технологій
Визначення та типи новизни
Визначення та функції нововведень
Визначення та типи соціального іновування
Способи перевірки соціальних інновацій та технологій
Необхідні і достатні умови технологізації соціального процесу
Моральний фактор та наукомісткість соціальних технологій
Межі соціальної технологізації
Проблема класифікації соціальних технологій
Спільне і відмінне проекту та соціальної технології
Спільне і відмінне методики (методичних рекомендацій) та соціальної технології
Спільне і відмінне плану соціального розвитку та соціальної технології
Освітні технології та їх класифікація
В чому полягає соціальна необхідність розробки нових освітніх технологій
Порівняльна характеристика класичної та посткласичної освітніх технологій
Необхідність розробки технологій нарощування інтелекту
Технологічна складова активізації творчої діяльності людини
Можливості та межі технологізації процесу соціалізації
Соціалізація особистості як об’єкт впливу соціальних технологій
Технологізація саморозвитку особистості
Критерії соціально-адекватного менеджменту
В чому полягає необхідність застосування рефлексивного управління
Особливості рефлексивного управління
Модель рефлексивного управління
Рефлексія як необхідна умова технологізації діяльності
Соціально-технологічна культура управлінської діяльності
Системність та її аспекти (системний підхід, системний метод, системна теорія)
Поняття моделі та моделювання систем
Особливості системного моделювання
Системність в управлінні та її аспекти
Функції аналітичної діяльності в суспільстві
Чотири варіанти застосування аналітичної діяльності в управлінні
Основні етапи системного аналізу
Поняття і механізми саморозвитку
Зовнішнє і внутрішнє середовище системи
Субстанція системи та її параметри
Будова системи та її параметри
Функціонування системи та її параметри
Розвиток системи та її параметри
Дескриптивний підхід до визначення системи
Конструктивний підхід до визначення системи
На якому з основних етапів розвитку системних ідей виникла криза системності, в чому вона полягала і як вирішилась?
Що таке тектологія Богданова? Яка її основна ідея?