Запитання до іспиту Психологія управління
Предмет, об’єкт, завдання психології управління.
Міжпредметні зв’язки психології управління.
Методи психології управління.
історія становлення психології управління як самостійної галузі психологічної науки.
Теорія наукового управління Тейлора.
Теорія Емерсона.
Теорія людських відносин Мейо.
Теорія мотивації праці МакГрегора.
Мотиваційно-гігіінічна теорія Херцберга.
Суб’єкт та об’єкт управлінської діяльності.
Актуальні завдання підготовки менеджерів в Україні.
Професійно важливі якості керівника.
Вплив соціального оточення на формування професійно-важливих якстей керівника.
Імідж керівників у різних країнах та його складові.
Мотивація та стимулювання в системі управлінської діяльності.
НЛП та управління організацією.
Стиль керівництва: поняття та структура.
Гендерні фактори вибору стилів керівництва.
Класифікація стилів керівництва.
Методи і прийоми НЛП.
Статус керівника і психологічні аспекти.
Стрес і організація часу управління.
Влада керівника і можливості іі використання.
Вплив соціального статусу на особистість.
Порівняльна характеристика понять: влада авторитету і авторитет лади.
Професійна деформація особистості керівника.
Психологічні особливості прийняття рішень.
Процес прийняття рішень як процес мислення.
Стратегії та тактики прийняття рішень в складних ситуаціях.
Можливі типи стратегій прийняття рішень.
Ситуативна детермінанта в прийнятті рішень.
Психологічні особливості підбору кадрів.
Соціоніка як метод підбору кадрів.
Основні функції та алгоритми оцінки кадрів.
Особливості проведення співбесід.
Психологічні методики оцінки кадрів.
Поняття кар’єри в психології управління.
Основні стадії та етапи індивідуальної кар’єри.
Ділова гра як засіб прийняття управлінського рішення.
Налагодження стосунків з колегами та підлеглими в новій організації.
Особливості впливу керівника на соціально-психологічний клімат колективу.
Класифікація типів СПК.
Фактори, які впливають на формування оптимального СПК.
Психологічна сутність конфліктів та іх різновиди.
Профілактика конфліктних ситуацій.
Психологічний зміст терміну інновація.
Типові реакції на інновації.
Соціально-психологічні фактори забезпечення успішності впровадження нововведень.
Психологічні бар’єри нововведень.
Роль особистості керівника в процесі впровадження інновацій.
Самовдосконалення керівника як суб’єкта управління.
Психологічні аспекти самовдосконалення керівника.
Методи і засоби самовдосконалення керівника - основні та допоміжні.
Самооцінка та рівень домагань керівника.
Я і концепція особистості та іі роль у процесі самовдосконалення.
Соціометрія Д. Морено.
Активні засоби самовдосконалення.
Управлінська діяльність та організаційна культура.
Соціально-психологічні закономірності становлення організаційної культури.
Рекламні засоби управління.
Психологічні механізми впливу реклами.
Психологія кольорового впливу в управлінні.
Психологія впливу та переконування.
Методи психологічного захисту.
Поведінка персоналу як фактор, що впливає на імідж фірми.
Основні закони психології управління.
Г. Селье про стрес.
Вчення Макса Люшера про кольоровий вплив.