Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
2-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №1
1-й рівень
1. Визначити довготи основних меридіанів першої шестиградусної і першої триградусної зон.
2. Які знаки (плюс чи мінус) матимуть рівняння , враховуючи, що h = x( y? - x?y( є додатньою величиною? Що означають ці вирази після правильного вибору знака? Пояснити з допомогою рисунка величини r i M.
3. В яких проекціях масштаби зображення і спотворення залежать тільки від широти і ізоколи в них є: 1) дугами концентричних кіл, 2) прямими лініями? Відповідь пояснити з допомогою рисунків.
2-й рівень
1. Знайти (, якщо . Яка це проекція за характером спотворень і яка її картографічна сітка?
2. Визначити x проекції, якщо . Яка це проекція за характером спотворень і як орієнтовані еліпси спотворень?
3. Загальна теорія азимутальних проекцій. Формули, рисунок картографічної сітки, застосування.
3-й рівень
1. Встановіть номенклатури та географічні координати вершин трапецій масштабного ряду від 1:1 000 000 до 1:10 000, в межах яких знаходиться пункт у м. Львові з географічними координатами ? = 49°50?05?, ? = 24°00?34?.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
2-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №2
1-й рівень
1. Визначити кількість і номенклатуру аркушів карти масштабів 1:25000 і 1:50000, необхідних для складання аркуша карти М-35-144. Яка довгота осьового меридіана зони, в якій розташований цей аркуш карти?
2. У вищій геодезії і картографії використовують величини М і N. Що це за величини? Що означають вирази: 1) M+N, 2).
3. Охарактеризуйте розподіл спотворень у прямих конічних і циліндричних проекціях у випадку застосування січних і дотичних циліндра і конуса.
2-й рівень
1. Отримати вирази (умови) для рівнокутового зображення еліпсоїда на площині, використовуючи формулу , враховуючи, що -азимут напрямку на еліпсоїді, А- зображення ( на площині в певній проекції.
2. Визначити x проекції, якщо . Яка це проекція за характером спотворень і яка її картографічна сітка? Побудувати еліпс спотворень в точці ( =( = 60о.
3. Рівнокутові нормальні азимутальні проекції. Формули, рисунок картографічної сітки, застосування.
3-й рівень
1. Встановіть номенклатури та географічні координати вершин трапецій масштабного ряду від 1:1 000 000 до 1:10 000, в межах яких знаходиться пункт у м. Луцьку з географічними координатами ? = 50°45?39?, ? = 25°18?24?.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
2-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №3
1-й рівень
1. Визначити номенклатуру чотирьох суміжних аркушів карти М-35-143-В-в.
2. Дайте визначення ортодромії.
3. Що розуміють під терміном “лінія рівного азимуту”? Як зобразиться ця лінія в рівнокутовій циліндричній проекції? Чи довжина цієї лінії є найкоротшою між двома точками на поверхні еліпсоїда чи кулі.
2-й рівень
1. Знайшовши y( з виразу x(x( + y(y( = 0 і використовуючи рівність , знайти х(.
2. Рівняння проекції: Знайти m, n, a, b, p, ( в точці, широта і довгота якої дорівнює 60о. На рисунку картографічної сітки показати цю точку і еліпс спотворень у ній. Яка це проекція за характером спотворень? Як зобразиться географічний полюс у цій проекції?
3. Рівновеликі нормальні азимутальні проекції. Формули, рисунок картографічної сітки, застосування.
3-й рівень
1. Встановіть номенклатури та географічні координати вершин трапецій масштабного ряду від 1:1 000 000 до 1:10 000, в межах яких знаходиться пункт у м. Тернополі з географічними координатами ? = 49°33?16?, ? = 25°36?09?
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
2-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №4
1-й рівень
1. Чи зображення А азимута ( якогось напрямку еліпсоїда буде спотвореним, якщо ? Відповідь обґрунтувати.
2. Визначити довготи осьових меридіанів 9-ої, 15-ої, 6-и і 3-градусних зон. Чи аркуші топографічної карти М-35-11-В і L-31-25-А-в розташовані в межах перекриття двох шестиградусних? Встановити номери цих зон і довготи їх осьових меридіанів.
3. Якою за характером спотворень слід вважати проекцію Гаусса-Крюгера ?
2-й рівень
1. Визначити x проекції та встановити характер спотворень, якщо відомо, що . Побудувати картографічну сітку для східної півкулі з частотою і еліпс спотворень в точці .
2. Якими за характером спотворень є стереографічна і ортографічна проекції ?
3. Рівнопроміжкові вздовж меридіанів нормальні азимутальні проекції. Формули, рисунок картографічної сітки, застосування.
3-й рівень
1. Встановіть номенклатури та географічні координати вершин трапецій масштабного ряду від 1:1 000 000 до 1:10 000, в межах яких знаходиться пункт у м. Рівне з географічними координатами ? = 50°37?45?, ? = 26°17?05?
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
2-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №5
1-й рівень
1. Роль ізокол і еліпсів спотворень під час досліджень картографічних проекцій. В яких проекціях елементарне коло в будь-якій точці еліпсоїда зобразиться колом? Як виглядає картографічна сітка цих проекцій? (подати їх схематичні рисунки).
2. Який вигляд має локсодромія у рівнокутовій нормальній циліндричній проекції Меркатора?
3. Чи аркуші карти М-35-ХХІ і М-35-ХХІІ покривають частини площі аркушів карти М-35-В і М-35-Г? Пояснити з допомогою рисунків. Вказати масштаб карти ІІІ-М-35 і географічні координати цього аркуша.
2-й рівень
1. Отримайте формули для x, y, m, n, p, ? нормальної перспективної азимутальної проекції, якщо її рівняння у скісному орієнтуванні такі: ?=а, ?=2R·Sin(z/2). Яка це проекція за характером спотворень і якими лініями зображуються тут ізоколи величин р і ??
2. Чому дорівнюють m i n проекції, рівняння якої . Якою за характером спотворень є дана проекція.
3. Скісні і поперечні циліндричні проекції. Формули, рисунок картографічної сітки, застосування.
3-й рівень
1. Встановіть номенклатури та географічні координати вершин трапецій масштабного ряду від 1:1 000 000 до 1:10 000, в межах яких знаходиться пункт у м. Івано-Франківську з географічними координатами ? = 48°56?03?, ? = 24°44?38?
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
2-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №6
1-й рівень
1. Пояснити з допомогою рисунка зближення меридіанів на площині в проекції Гаусса-Крюгера. Від чого залежить його знак ?
2. Пояснити за допомогою відповідного сферичного трикутника формулу:
.
3. За якою формулою, маючи Z, можна отримати ?
2-й рівень
1. Для картографічної проекції, рівняння якої , , встановити точки, в яких масштаб уздовж паралелі дорівнює 2. Вказати точку (лінію), в якій величина масштабу вздовж першого головного напряму є най