Лекція 7. Колективні моделі реальності. Колективне знання.
7.1. Визначення колективної моделі реальності (КМР).
Модель реальності (world model): набір взаємопов’язаних даних про оточення агента та його дії в цьому оточенні.
Індивідуальні моделі реальності агентів є вхідною інформацією для побудови КМР. Носіями КМР є окремі агенти. Окрема КМР передбачає наявність однакових для двох або більше агентів структур збереження даних та однакового для двох або більше агентів наповнення цих структур. Самоорганізацію колектива можна розглядати, як розвиток, типізацію та розповсюдження колективних моделей реальності. Колективні моделі реальності визначають напрямок та швидкість самоорганізації та розвтку діяльності колективу. Дослідження агентом середовища та обмін інформацією між агентнами породжує динамізм, видозмінність їхніх індивідуальних моделей реальності. В процесі цих видозмін за певним законом формуюються колективні моделі.
7.2. Приклад організації пам’яті агента на основі його узагальненої функціональної структури.
Модель зовнішнього середовища – будується на основі індивідуальних сенсорних даних та сенсорних даних, отриманих від інших агентів ("сусідів"). Містить дані про середовище. Приклад запису: відлік часу, координата, назва параметру, величина параметру.
Модель колективу – будується на основі даних про виявлених сусідніх агентів (вихідна інформація блоку детектування). Містить данні про колектив. Приклад запису: відлік часу, список ID виявлених сусідів.
Модель впливів на середовище – будується на основі звітності блоку реалізації прийнятих рішень. Містить дані про реалізовані/не реалізовані дії. Приклад запису: відлік часу, номер дії, відмітка про успішність реалізації.
Модель розвитку – будується на основі службових даних блоку прийняття рішень. Містить дані про стратегії поведінки, що їх використовує агент (пам’ять стратегій поведінки). Приклад запису: відлік часу, номер дії, величина виграшу.
Модель переконань – будується на основі службових даних блоку оцінки. Містить дані про функції оцінки (системи цінностей), що їх застосовує агент. Приклад запису: відлік часу, номер функції оцінки.
7.3. Колективне знання.
Колективне знання – це функціонально повний набір колективних моделей та правил їх використання, що застосовуються усіма агентами колективу. Колективне знання – не сума індивідуальних, а якісно нова інтегральна властивість. Індивідуальна пам’ять агента не здатна вмістити колективне знання. Вона містить або якусь його частину, або відбиває його в деякому узагальненому вигляді (звичайно і те, і інше). Колективне знання є цілістним єдиним утворенням, воно існує як самостійно діюча система, компоненти якої можуть виключатись, замінюватись та додаватись.
7.4. Схема утворення колективного знання.
Виділення з індивідуальних моделей загальних фрагментів.
Уточнення та видалення неспівпадінь (критика та випробування).
Інтеграція індивідуальних спеціалізованих моделей.
Формування колективних моделей.
Оцінка та перевірка ефективності застосування колективних моделей.
Генерування індивідуальних рішень щодо модифікації колективної моделі.
Стимулювання індивідуальної поведінки щодо розвитку колективної моделі.
Контролювання цілістності та коректності колективних моделей.
7.5. Способи збереження даних колективних моделей.
Внутрішнє (колективні моделі зберігаються в індивідуальній пам’яті агентів).
Зовнішнє (колектинві моделі зберігаються у середовищі). Приклад (Джонсон).