Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра соціології
Контрольна робота
на тему:
„Ідеальний чоловік очима студентів”

Виконала:
студентка групи ВП–3
Львів –2005
Розділ1
Загальна характеристика проблеми
Вже багато тисячоліть і, навіть, до наших демократичних і рівноправних часів вагомішу роль в суспільстві займає чоловік. У ті прадавні часи чоловіки зуміли усунути жінку на „другий план”, зайнявши роль керівників суспільства. Вони звели роль жінки до продовження роду, виховання дітей, ведення господарства, зробивши її берегинею роду, ставши в той час його керівниками. Так і повелось протягом довгих століть, що над долею світу панували чоловіки. Однак на цій вершині влади води ніколи не були самотніми, їх весь час супроводжували жінки, яких обожнювали, берегли і десь у глибині душі визнавали досконалішими і таємничішими. Жінки будучи, ніби-то, на другому плані приховано керували світом, маючи незриму владу над чоловіками. Змінився час, змінилась роль жінки у суспільстві, але тим не менше вона не може обходитись без чоловіка, як і він без неї.
Так на студентські роки припадає розквіт молодості, краси і кохання кожної жінки, тому питання ідеального чоловіка для студентки є дуже актуальним. Кожна дівчина омріює, обдумує і формує свій ідеал. З роками він може кардинально помінятися, удосконалитися, але в будь-якому випадку залишається, навіть якщо жінка так і не знайде свого ідеального чоловіка. Всі ми надзвичайно різні, не схожі між собою, тому відповідно і поняття ідеального чоловіка для кожної відмінне. Жінка формує образ ідеального чоловіка, описує його для себе, керуючись часто не тільки смаками, а й потребами, особливостями власного характеру, стилю, способу життя. Так, за звичай, сильна жінка не буде терпіти біля себе занадто м’якого, сором’язливого, несміливого, вона швидше захоче бачити біля себе сильного чоловіка і суперника. Слабка жінка ідеальним чоловіком вважатиме мужнього, безстрашного мужчину, за плечима якого вона почувалася б в безпеці, тобто для такої жінки ідеальним чоловіком був би захисник.
Ідеал мущини у кожної дівчини різний, але, за звичай, студентки обранця хочуть бачити приблизно таким : фізично і розумово розвиненим, спортивної статури, високого, спокусливого, симпатичного, освіченого, заможного, перспективного молодого чоловіка. Але попри це він має цінувати такі моральні якості, як : доброта, чесність, порядність і вірність, взаємодопомога, взаємоповага, толерантність, врівноваженість в своїх думках і вчинках.
Проте надзвичайно мало з чоловіків відповідає тим високим стандартам, які виникають в думках жінок, так само як і, мабуть, не всі жінки не зовсім відповідають тим образам неземної краси, які створюють собі чоловіки. Отож нікого ідеального у світі не буває, тому кохання веде нас до компромісу і нашим ідеалом стає той, кому даруємо серце і з ким готові прожити все життя.
І взагалі чи можна поєднати у чоловікові всі вказані риси ? Чи такий ідеальний чоловік існує ? Можливо ідеального чоловіка шукати непотрібно ? Можливо, він знаходиться поруч з нами, а ми цього не помічаємо ? Може, просто треба озирнутися довкола ?
Отже, у нас виникла проблемна ситуація, тобто протиріччя у визначенні ідеального чоловіка у сучасний період. Проблемна ситуація розглядається у межах соціальної проблеми – статус чоловіка у різні періоди розвитку суспільства.
Якщо спробувати вирішити цю проблему на студентському рівні, то тему дослідження можна сформулювати так : „Проблема визначення ідеального чоловіка на сучасному етапі очима студентів”.
Мета дослідження : визначення основних рис притаманних ідеальному чоловікові, які б в сукупності складали модель ідеального чоловіка на основі поглядів студентів.
Завдання дослідження :
– Визначення поглядів студентів щодо матеріального забезпечення ідеального чоловіка;
– Визначення поглядів студентів щодо віку ідеального чоловіка;
– Визначення поглядів студентів щодо зовнішності ідеального чоловіка;
– Визначення поглядів студентів щодо освітньої бази ідеального чоловіка, тобто вивчення :
інформаційних наук;
економічних наук;
технологічних наук;
мистецьких наук;
– Визначення поглядів студентів щодо рівня культури і виховання ідеального чоловіка;
Об’єкт дослідження : об’єкт дослідження – студентки Національного університету „Львівська політехніка” усіх напрямів та спеціальностей.
Час дослідження – листопад 2005 року.
Предмет дослідження : хоча ми розуміємо, що людство постійно стикалося з такою проблемою як положення чоловіка в різні періоди розвитку суспільства і визначали його ідеал, але нас цікавить образ ідеального сучасного чоловіка. Тому предметом дослідження є встановлення образу ідеального чоловіка в наш час.
Інтерпретація основних понять
Ідеал – це досконалість, взірець, найвища мета прагнень, протиставляється дійсності як бажаний, але недосяжний стан.
Ідеальний чоловік – чоловік, якому притаманні лише позитивні риси характеру (з погляду інших людей), який не має жодних недоліків, негативних рис.
Гіпотези дослідження
Гіпотеза підстави : хоча всі люди прагнуть знайти ідеальну людину і вдосконалити себе, проте в силу соціальних, економічних, моральних, політичних, сімейних обставин, вони набувають рис, непритаманних ідеалу.
Гіпотези-наслідки : основні моделі поведінки тих людей, які не відшукають свій ідеал чоловіка :
жінка зневіряється у пошуку ідеального чоловіка і знаходить чоловіка з недоліками, але з яким вона може влаштувати своє сімейне життя;
жінка у кожному чоловікові постійно шукає свій ідеал і тим самим не може влаштувати своє сімейне життя;
жінка не вірить у модель “ідеального чоловіка”, і тим самим не хоче влаштовувати сімейне життя;
Розділ 2
Метод дослідження : вибираючи методи збору інформації, почнемо із структурування об’єкта дослідження. Упускаючи ту частину студентів, які не навчаються у НУ “Львівська політехніка”, а тому не є об’єктом нашої уваги, виділяємо серед решти лише студентів НУ “Львівська політехніка”.
Аналіз документів є досить поширеним у практиці проведення соціологічних досліджень, оскільки у документах міститься значна кількість інформації щодо матеріального і духовного життя суспільства. Вони віддзеркалюють процеси та явища, що відбуваються як у суспільстві загалом так і в окремих прошарках, характеризують діяльність окремих індивідів і великих спільнот. У цих дослідженнях використовують різноманітні документи.
Інформацію про моделі “ідеального чоловіка” можна одержати проаналізувавши таки документи:
реєстрація загальної кількості студентів і студенток у стінах НУ “Львівська політехніка”;
реєстрація загальної кількості одружених студентів і студенток у стінах НУ “Львівська політехніка”;
Завдяки аналізу документів можна також одержати інформацію про:
1. погляд жінок на образ “ідеального чоловіка”;
2. сформовані моделі образу “ідеального чоловіка”;
З цих документів можна дізнатися:
1. кількість студентів, які вірять і шукають ідеал чоловіка;
2. кількість студентів, які вже знайшли цей ідеал, або зневірились у його пошуку;
3. кількість одружених студенток, які, знайшовши свій ідеал, щасливо живуть з ним у шлюбі;
Соціологічне спостереження – метод збору наукової інформації, сутність якого полягає в безпосередній реєстрації фактів, явищ, процесів, що відбуваються у соціальній реальності. Для соціологічного спостереження характерними є систематичність, планомірність, цілеспрямованість. Найважливішою його перевагою перед іншими соціологічними методами є синхронність з досліджува0ним явищем, процесом. Це дає змогу безпосередньо вивчати поведінку людей за конкретних умов у реальному часовому просторі. За допомогою соціологічного спостереження вивчають діяльність окремих людей, статичні і динамічні процеси, що відбуваються у соціальній групі, спільноті. Процедура його передбачає здобуття детальної первинної інформації, оскільки дані спостереження повніше віддзеркалюють живу соціальну реальність.
Метод соціологічного спостереження можна застосовувати при вивченні глибинних мотивів вибору певної моделі “ідеального чоловіка”, що не входить в коло наших завдань, а отже, він не буде використовуватися.
Соціологічний експеримент – спосіб отримання інформації про соціологічний об’єкт в результаті впливу на нього деяких факторів. Використовуються соціальні інститути, об’єкти, загальні, галузеві і специфічні соціологічні теорії.
В нашому соціологічному дослідженні даний метод не використовується.
Серед методів збору первинної соціальної інформації найпопулярнішим є метод опитування. Опитування – метод збору соціальної інформації про досліджуваний об’єкт під час безпосереднього (інтерв’ю) чи опосередкованого (анк