Лекція 7
Реалізація алгоритмів обробки сигналів на ПЛІС
Використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.
Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС.
Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС.
Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС.
Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ.
Методика вибору оптимального складу НВІС
Розглядаються передумови і методика однокристальної реалізації швидкого перетворення Фур'є на приладах програмувальної логіки фірми Xіlіnx. Приводяться реальні показники по швидкодії і займаному обсязі модулів, створених на ряді інструментальних засобів вітчизняного виробництва.
В даний час дуже актуальна задача швидкої обробки великих масивів даних, що спричиняє значне збільшення продуктивності обробляючих пристроїв. У зв'язку з цим останнім часом розвивається тенденція реалізації високошвидкісних пристроїв цифрової обробки сигналів (ЦОС) на програмувальних логічних схемах (ПЛІС). ПЛІС типу FPGA (Fіeld Programmable Gate Array) фірми Xіlіnx ідеально підходять для рішення задач потокової обробки даних з досить регулярною структурою алгоритму, що саме і характерно для задач ЦОС. При цьому за рахунок можливості апаратного розпаралелювання процесу обробки, гнучкої адаптації структури пристрою під алгоритм, високої ефективності інтегрованих засобів розробки досить просто побудувати в найкоротший термін високопродуктивну систему ЦОС на одному кристалі. Тому область застосування ПЛІС Xіlіnx практично безмежна: це телекомунікації і мережні рішень, відеообробка, промислове устаткування, вимірювальна і медична техніка, а також спеціальна апаратура.
1. Використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень
Є ряд альтернативних рішень побудови високопродуктивних систем, зокрема на замовлених інтегральних схемах (ASІ) і спеціалізованих процесорах цифрової обробки сигналів (DSP). Розглядати питання реалізації системи з використанням ASІ не будемо, оскільки даний підхід окуповує себе тільки при досить багатосерійному виробництві й в умовах вітчизняного ринку зовсім неприйнятний. У той же час продуктивності більшості сучасних DSP, як правило, не вистачає для однокристальної реалізації алгоритму і, як наслідок, виникає необхідність побудови багатопроцесорних систем на базі однокристальних цифрових процесорів обробки сигналів із властивою складністю сполучення декількох процесорів і налагодженням їхнього функціонування в реальному масштабі часу. Вартість кінцевої реалізації подібної системи залишає бажати кращого.
Продуктивність ПЛІС на задачах ЦОС тим вище, чим більш висока паралельність обробки використовується в алгоритмі, що веде за собою відповідне збільшення обсягу логіки на кристалі. Однак досить малий кристал ПЛІС Xіlіnx XCV100 на 8-бітних операціях забезпечує продуктивність, майже на порядок переважаючу показники могутнього ЦОС- процесора. Це обумовлено розпаралелюванням самого процесу обробки і ефективним використанням архітектурних особливостей ПЛІС, причому, що особливо важливо, за рахунок високої швидкості міжкристального обміну ПЛІС можливий багатоканальний ввід/вивід даних на граничних частотах, аж до 200 Мгц.
Звичайно, було б некоректним проводити аналіз порівняльної продуктивності реалізації алгоритмів ЦОС без врахування їх вартості. ПЛІС забезпечують безпрецедентно низькі вартісні витрати при значному виграші в .продуктивносоті.
Для реалізації високошвидкісних пристроїв ЦОС найбільш прийнятні ПЛІС таких сімейств, як Vіrtex, Vіrtex-E, а також XC4000XL/XLA/XV і Spartan/XL, основні характеристики яких по серіях приведені в табл. 1.
Таблиця 1. Основні характеристики ПЛІС Xіlіnx серій Vіrtex, Vіrtex-e, XC4000XL/XLAXV, Spartan/XL
Сімейство ПЛІС
Системна частота, МГЦ
Швидкодія, нс/вентиль
Швидкість обміну chіp-to-chіp, МГЦ
Ємність ПЛІС, системних вентилів

Vіrtex
до 200
0,6
до 200 HSTL 4)
до 1000 тис.

Vіrtex-E
до 250
0,5
до 622 (LVDS)
до 3200 тис.

XC4000XL/XLA/XV
до 130
0,7
більше 100
до 500 тис.

Spartan/XL
до 100
0,8
більше 80
до 40 тис.

Привабливою рисою ПЛІС для реалізації алгоритмів ЦОС є наявність внутрішнього швидкодіючого розподіленого ОЗУ, поєднуваного в блоки необхідного розміру. Використання даного ОЗУ дуже ефективно для реалізації алгоритмів ЦОС методом розподіленої арифметики, а також для збереження коефіцієнтів, результатів проміжних обчислень і т.п.
Досить добре використовується розподілене ОЗУ при реалізації алгоритму швидкого перетворення Фур'є.
2. Однокристальна реалізація на ПЛІС алгоритму швидкого перетворення Фур'є
Задача виконання ШПФ за мінімальний час є досить актуальною при побудові швидкодіючих систем спектрального аналізу задач виявлення, цифрової фільтрації в частотній області і т.д..
В даний час існує досить багато реалізацій алгоритму ШПФ на замовлених НВІС і процесорах ЦОС, однак реалізація алгоритму на ПЛІС дозволяє створити найбільш оптимальні архітектурні рішення з максимальною продуктивністю для сучасного технологічного рівня НВІС.
Обчислення прямого ДПФ у загальному випадку робиться по наступному виразу:

, (1)

де x(n) - послідовність з N тимчасових відліків;
X(k) - послідовність з N частотних відліків;

Обчислення безпосередньо по формулі (1) вимагає дуже великого числа операцій: приблизно N2 операцій множення і N2 операцій додавання комплексних чисел. Алгоритми ШПФ дозволяють значно скоротити їхнє число.
Розглянемо алгоритм швидкого перетворення Фур'є з проріджуванням за часом. Якщо послідовність x(n) довжиною N = 2L, де L > 0, L - ціле, розділити на дві N/2 - точкові послідовності, що складаються з x(n) з парними і непарними номерами відповідно, то вираз для ДПФ можна записати у виді:

k = 0,..., N - 1,
, (2)

де x(n) - послідовність з N тимчасових відліків;
X(k) - послідовність з N частотних відліків;
— коефіцієнти перетворення,
де .
Кожна із сум у (2) є N/2-точковим ДПФ, що аналогічним чином можна представити через N/4-точкові, N/4- точкові через N/8-точкові і т.д. , поки не залишаться тільки 2-точкові . Таких ступенів перетворення усього буде L = log2 N. На m-ступені відбувається перетворення безлічі N комплексних чисел Xm(n) у безліч N комплексних чисел Xm+1(n) відповідно до базової операції "метелик", описуваної виразами:

, (3)

На рис. 1 зображений спрямований граф, що реалізує алгоритм ШПФ для N = 8 із проріджуванням за часом.

Рис. 1. Алгоритм ШПФ 8 точок із проріджуванням за часом
Процес обчислення повного перетворення можна умовно розбити на три кроки. На першому відбувається перетворення вхідної послідовності xn відповідно до двійкової інверсії номерів і наступним обчисленням першого часткового перетворення відповідно до виразу (3). На другому відбувається обчислення другого часткового перетворення, на третьому - повного перетворення Xn. Аналогічно для обчислення ШПФ 256 точок буде потрібно 8 кроків, 1024 точки - 10 кроків. Подібним чином можна представити ШПФ для будь-якого N = 2L, де L? > 0, L - ціле і дорівнює числу кроків.

3. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС.
Оцінимо необхідну продуктивність пристрою обробки. Для обчислення ШПФ 256 точок за основою 2 з комплексними вхідними даними потрібно приблизно 3 тис. множень дійсних операндів і 5,5 тис. додавань дійсних операндів, для 1024 - точкового ШПФ за основою 2 - приблизно 16 тис. множень і 28,5 тис. додавань. Оцінку проведемо за допомогою наступного виразу:

, (4)

де NMAC - число операцій типу множення-нагромадження, c-1;
Nумн. - число множень, необхідних для обчислення перетворення;
fотсч. - частота надходження вхідних даних, Гц;
Nумн. - розмір перетворення.
Таким чином, при частоті надходження вхідних даних 40 МГЦ продуктивність пристрою обчислення ШПФ 256 точок повинна складати не менш 460 млн МАС у секунду, пристрою обчислення ШПФ 1024 точки - не менш 620 млн МАС у секунду.
4. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС.
На рис. 2 представлена структурна схема пристрою, що реалізує алгоритм ШПФ на ПЛІС. Розглянемо призначення кожного блоку. Вхідне ОЗУ викорис