Вступ
В підготовці спеціалістів в базових напрямках „Телекомунікації” та „Радіотехніка” важливе місце займають дисципліни „Теорія електричного зв’язку” та „Основи теорії зв’язку та передавання даних”. Тому для студентів, які навчаються на цих напрямках важливо усвідомити мету вивчення цих дисциплін. Отже метою вивчення дисциплін є:
набуття знань для розуміння принципів побудови систем передачі інформації та освоєння при цьому відповідної термінології;
усвідомлення того, що система передачі інформації є елементом мережі зв’язку. Мережу зв’язку – при першому ознайомленні можна роглядати як сукупність вузлів зв’язку з’єднаних системами передачі інформації;
набуття вмінь для проведення аналізу процесу передачі інформації (якісний і кількісний) на основі математичних моделей сигналів і процесів властивих системам передачі інформації, за допомогою яких ми зможемо отримати кількісну оцінку їх показників ефективності;
набуття вмінь формувати методику розрахунку для конкретного показника ефективності;
набуття вмінь проводити аналітичні експерименти з використанням математичних моделей, методик визначення параметрів окремих частин та системи передачі інформації в цілому;
набуття вмінь проводити фізичні експерименти в системах передачі інформації з використанням радіовимірювальної апаратури;
майбутнє свідоме застосування отриманих знань у сфері створення та вдосконалення систем передачі інформації, тобто формування із студентів спеціалістів.
Посібник відповідає програмам дисциплін „Теорія електричного зв’язку” та „Основи теорії зв’язку та передавання даних”. Окремі розділи посібника можуть бути використані студентами при вивченні дисципліни „Сигнали та процеси в радіоелектроніці”.
Принцип побудови посібника є наступним. Матеріал розміщений в двох книжках. В першій книжці розміщені розділи програми дисципліни з 1-го по 5-й включно, а саме „Принципи побудови цифрової системи передачі інформації”, „Математичні моделі сигналів і завад”, „Інформаційна характеристика та параметри джерел дискретних повідомлень”, „Завадостійке кодування повідомлень” і „Модульовані сигнали”. В другій книжці розміщені розділи програми дисципліни з 6-го по 11-й включно, а саме „Математичні моделі каналів зв’язку”, „Інформаційні параметри каналів зв’язку”, „Методи поелементного приймання цифрових сигналів”, „Теорія про приймання радіосигналів з амплітудною та частотною модуляцією”, „Цифрові методи обробки та передачі неперервних сигналів” і „Методи багатоканальної передачі сигналів”.
В якості базового прикладу „інформаційної системи” використано „цифрову систему передачі інформації”. Тому в першому розділі розглядаються принципи побудови цифрової системи передачі інформації. Основна мета цього розгляду сформувати у читача термінологічний мінімум і дати йому можливість почати спілкування на професійній мові. Послідовність викладу в наступних розділах відповідає проходженню сигналів згідно узагальненої структурної схеми цифрової системи передачі інформації.
В кінці кожного розділу приводиться тест для самооцінки рівня знань, який має 20 питань. Використовувати ці тести слід наступним чином. Після опрацювання матеріалу розділу студентові рекомендується провести самооцінку засвоєного рівня знань. Для цього треба за 50 хвилин відповісти письмово на всі питання тесту (час встановлено з розрахунку 2,5 хвилини на одне питання: 0,5 – 1 хвилина на обдумування відповіді і 1,5 – 2 хвилини на запис відповіді). По завершенню 50 хвилин, студент за допомогою посібника перевіряє правильність своїх відповідей і оцінює їх. За правильну відповідь проставляється 1 бал; за відповідь, яка може служити основою правильної відповіді або якщо її продовжити, то можна прийти до правильної відповіді проставляється 0,5 бала. Відсутність відповіді або невірна відповідь оцінюється 0 балів. Перемножуючи суму балів на 5, студент отримує рейтингову оцінку свого рівня знань. Якщо визначений рейтинг Вас не задовольняє треба повторити опрацювання матеріалу розділу або прийти на консультацію до викладача.