ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА.....................................................................................................................................................................4
ЧАСТИНА 1. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХКАНАЛАХ……………………….……...5
1. Класифікація і характеристики методів і засобів захисту інформаціївід витоку по технічних каналах.…….…5
1,1 Класифікація і коротка характеристика технічних каналів витоку інформації…………………………….…5
1,2 Класифікація методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних каналах……………………….10
2. Методи і засоби захисту інформації ТЗПІ від витоку по технічних каналах…………………......………..….17
2,1 Екранування технічних засобів………………………………………………………...…………………………18
2,2 Заземлення технічних засобів…………………………………………………………………….………………27
2,3 Фільтрація інформаційних сигналів……………………………………………………………………………...33
2,4 Просторове і лінійне зашумлення…………………………………………..……………………………………39
3. Методи і засоби захисту мовної інформації……………………………………………………….…………41
3,1 Звукоізоляція приміщень…………………………………………………………………………………..………..43
3,2 Акустичне маскування…………………………………………………………………………………..……..……49
3,3 Методи і засоби виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок……………………….…………52
3,4 Методи і засоби захисту телефонних ліній…………………………………………………………………….......55
4. = Методи і засоби захисту інформації = 4
ПЕРЕДМОВА
Інформаційна сфера відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства. Через що сферу реалізується значна частина загроз національній безпеці держави.
Одними з основних джерел загроз інформаційної безпеки є діяльність іноземних розвідувальних і спеціальних служб, злочинних співтовариств, організацій, груп, формувань і протизаконна діяльність окремих осіб, спрямована на збір чи розкрадання цінної інформації, закритої для доступу сторонніх осіб. Причому в останні роки пріоритет у даній сфері діяльності зміщається в економічну область.
В останні роки для збору розвідувальної інформації використовуються портативні технічні засоби розвідки, тому захисту інформації від витоку по технічних каналах приділяється все більша увага.
Основними напрямками захисту інформації від витоку по технічних каналах є:
1) - запобігання витоку оброблюваної інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних функціонуючими технічними засобами, а також за рахунок електроакустичних перетворень;
2) - виявлення впроваджених на об'єкти й у технічні засоби електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв);
3) - запобігання перехоплення за допомогою технічних засобів мовної інформації з приміщень і об'єктів.
Розгляду способів, методів і засобів захисту інформації з даних напрямків і присвячений конспект лекцій, що складається з трьох частин.
У першій частині "Захист інформації від витоку по технічних каналах" розглянуті класифікація і характеристика технічних каналів витоку інформації, методів і засобів захисту інформації, методи і засоби захисту інформації, оброблюваної ТЗПІ, а також методи і засоби захисту мовної інформації.
Друга частина "Пошук електронних пристроїв перехоплення інформації" присвячена розгляду засобів і методів пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.
У третій частіші "Організація захисту інформації від витоку по технічних каналах" розглянуте державне ліцензування діяльності в галузі захисту інформації, сертифікація засобів захисту інформації й атестування об 'єктів інформатизації. Коротко розглянуті рекомендації з організації захисту інформації від витоку по технічних каналах на об'єктах ТЗПІ.
5. Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах 5
ЧАСТИНА 1
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХ КАНАЛАХ
1. Класифікація і характеристики методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних канапах
Класифікація і коротка характеристика технічних каналів витоку інформації
Інформація може бути представлена в різній формі і на різних фізичних носіях. Основними формами інформації, що представляють інтерес з погляду захисту, є:
1 документальна;
2 акустична (мовна);
3 телекомунікаційна і т.п.
Документальна інформація міститься в графічному чи буквено-цифровому вигляді на папері, а також в електронному вигляді на магнітних і інших носіях. Особливість документальної інформації в тому, що вона в стиснутому вигляді містить відомості, що підлягають захисту.
Мовна інформація виникає в ході проведення в приміщеннях розмов, а також при роботі систем звукопідсилення і звуковідтворення.
Носієм мовної інформації є акустичні коливання (механічні коливання часток пружного середовища, що поширюються від джерела коливань у навколишній простір у виді хвиль різної довжини).
Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот від 200...300Гц до 4...6 кГц.
Телекомунікаційна інформація циркулює в технічних засобах обробки і збереження інформації, а також у канатах зв'язку при її передачі. Носієм інформації при її обробці технічними засобами і передачі по провідних канатах зв'язку є електричний струм, а при передачі по радіо й оптичному каналах - електромагнітні хвилі.
Основними об'єктами захисту інформації є:
інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, і конфіденційну інформацію;
засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі і системи), програмні засоби (операційні системи, системи керування базами даних, інше загально-системне і прикладне програмне забезпечення), автоматизовані системи керування

6. = Методи і засоби захисту інформації = 6.
системи зв'язку і передачі даних, технічні засоби прийому, передачі й обробки інформації обмеженого доступу (звукозапис, звукопідсилення, переговорні і телевізійні пристрої, засоби виготовлення, тиражування документів і інші технічні засоби обробки графічної, смислової і буквено-цифрової інформації), їх інформативні фізичні поля. Тобто системи і засоби, що безпосередньо обробляють інформацію, віднесену до державної таємніші, а також конфіденційну інформацію. Ці засоби і системи часто називають технічними засобами прийому, обробки, збереження і передачі інформації (ТЗПІ);
технічні засоби і системи, що не відносяться до засобів і систем інформатизації (ТЗПІ), але розміщені в приміщеннях, у яких обробляється секретна і конфіденційна інформація. Такі технічні засоби і системи називаються допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС). До них відносяться: технічні засоби відкритого телефонного, гучномовного зв'язку, системи пожежної й охоронної сигналізації, радіотрансляції, часофікації, електропобутові прилади і т.д, а також самі приміщення, призначені для обробки інформації обмеженого поширення. При організації захисту інформації ТЗПІ необхідно розглядати як систему, що включає основне (стаціонарне) устаткування, кінцеві пристрої, сполучні лінії (сукупність проводів і кабелів, що прокладаються між окремими ТЗПІ і їхнім елементами), розподільні і комутаційні пристрої, системи електроживлення, системи заземлення.
Окремі технічні засоби чи група технічних засобів, призначених для обробки конфіденційної інформації, разом із приміщеннями, у яких вони розміщаються, складають об'єкт ТЗПІ. Під об'єктами ТЗПІ розриють також виділені приміщення, призначені для проведення закритих заходів.
Як елементи каналів витоку інформації найбільший інтерес представляють ТЗПІ і ДТЗС, що мають вихід за межі контрольованої зони (КЗ), тобто зони, у якій виключена поява осіб і транспортних засобів, що не мають постійних чи тимчасових перепусток.
Крім сполучних ліній ТЗПІ і ДТЗС за межі контрольованої зони можуть виходити проводи і кабелі, які до них не відносяться, але які проходять через приміщення, де встановлені технічні засоби, а також металеві труби систем опалення, водопостачання й інші струмопровідні металоконструкції. Такі проводи, кабелі і струмопровідні елементи називаються сторонніми провідниками.
Небезпечною зоною 1 - називається простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.
Небезпечною зоною 2 - називається зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує допустиме нормоване значення).
7, Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах 7,
Випадковою антеною є ланка ДТЗС чи сторонні провідники, здатні приймати побічні електромагнітні випромінювання. Випадкові антени можуть бути зосередженими і розподіленими.
Зосереджена випадкова антена являє собою компактний технічний засіб, наприклад, телефонний апарат, гучномовець радіотрансляційної мережі і т.д. До розподілених випадкових антен відносяться випадкові антени з розподіленими параметрами: кабелі, проводи, металеві труби й інші струмопровідні ком