ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ПЕРШОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
В яких ситуаціях життя людини неодмінно стикається із світогляднимипитаннями? Що це за питання, в чому ви вбачаєте їх важливість? Наведіть приклади.
Поясніть, чому і в якому сенсі світогляд постає загальнолюдським явищем.Назвіть основні складові світогляду.
Чим обумовлена людська потреба у світогляді? Які функції виконує світогляд вжитті людини? Чим зумовлена необхідність філософського світогляду?
Які функції у житті людини виконує світогляд? В чому полягає його необхідністьдля людини?
На яких засадах проводять типологію світогляду? Якою мірою можна вважатисвітоглядом мистецтво? Релігію? Філософію?
Окресліть характерні риси міфологічного світогляду та поясніть причинипідвищеного інтересу до міфології в наш час.
Поясніть спільне та відмінне між філософією та релігією.
Поясніть основні аспекти співвідношення філософії і світогляду. Чи можнавважати кожну людину філософом? - Поясніть свою позицію в цьому питанні.
Якими є найперші характерні особливості філософського мислення? - Назвіть їхта дайте їх пояснення, в тому числі - за допомогою прикладів.
10.Назвіть найважливіші складові в структурі філософського знання (основні
філософські дисципліни), коротко розкрийте їх предмет та завдання.
11 .Поясніть, в чому полягають найперші функції філософії, розкрийте їх зміст та
значення для людини і науки.
12.Які ідеї античної натурфілософії мали особливо важливе значення для розвитку
європейської науки та пізнання? Назвіть найбільш відомі школи античної
натурфілософії.
13.В чому полягають особливості філософської позиції давньогрецьких софістів? В якому значенні сьогодні використовуються термін "софістика"?
14.ОкреслІть вихідні ідеї Сократа, його найперші філософські тези; дайте їх
пояснення.
15.В чому полягає сенс введення Платоном поняття ідеї? Окресліть основний зміст
філософії Платона.
16.Окресліть вихідні філософські ідеї Аристотеля. Де і як можна використати вчення
Аристотеля про та причини всього сущого?
17.Якими були найперші особливості та здобутки філософських шкіл пізньої
античної філософії? Яка із цих шкіл видається Вам більш цікавою?
18.Охарактеризуйте зміни у світогляді, що відбулись при переході від античності до Cередньовіччя. Розкрийте зміст основних наголосів середньовічного світобачення.
19.Окресліть основні особливості середньовічної філософії, етапи її розвитку,
провідну проблематику, назвіть її представників.
20.Яке місце належало філософії в духовному житті середньовіччя? Які функції вона
виконувала в цей час? Яке місце належало їй в освіті?
21.Поясніть відмінності між схоластикою та містикою. Який із цих напрямів
видається вам більш виправданим, чому?
22.Поясніть спільне та відмінне між схоластикою та містикою як напрямами
середньовічної філософії.
23.Розкрийте особливості філософії епохи Відродження, назвіть її представників.
Назвіть основні філософські течії європейського Відродження і дайте їх коротку
характеристику.
24.У чому полягають основні ідеї гуманізму в філософії епохи Відродження? У чому полягають вихідні особливості гуманізму як філософського напряму?
25.Поясніть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу. Чим вони були зумовлені?
26.Що таке мислення здорового глузду? Які філософи Нового часу зробили свій
внесок у обґрунтування його засад?
27.Що таке емпіризм у теорії пізнання в епоху Нового часу? Чим він відрізняється
від раціоналізму?
28.Охарактеризуйте основні філософські ідеї Ф.Бекона.
29.В чому полягають єдність та розбіжності між методологічними ідеями Ф.Бекона та Р.Декарта?
З0. Охарактеризуйте вихідні ідеї філософії Р.Декарта. Поясніть його тезу "Я мислю,
отже існую".
31.Поясніть, що таке раціоналізм в теорії пізнання епохи Нового часу. Яка течія була протилежною раціоналізму? Що таке сенсуалізм у теорії пізнання?
32.0кресліть і поясніть судження Б.Паскаля про людину та гідне мислення.
33.Охарактеризуйте суттєві риси теорії пізнання Дж.Локка. Що є для нього
джерелами знання?
34.У чому полягає суттєва відмінність між сенсуалізмом та раціоналізмом? Поясніть це із посиланням на філософські ідеї Нового часу.
35.Поясніть сенс і значення теорії вроджених ідей у філософії Нового часу. В чому
полягає основні відмінність між нею та трактуванням людського розуму як "чистої
дошки"?
З6.Охарактеризуйте суттєві риси філософської теорії Б.Спінози. Що означають
поняття "субстанція", "атрибут", "модус" в онтології Нового часу? В якому значенні
вони використовуються в наш час?
37.Які характерні риси були притаманні філософії Європейського Просвітництва?
Ідеї, представники та значення ідей європейського Просвітництва.
38.Поясніть, чому німецьку класичну філософію виділяють в окремий період
розвитку європейської філософії. Окресліть особливості та здобутки німецької
класичної філософії.
39.Поясніть, що ми називаємо "коперніканським переворотом" І.Канта у філософії.
Окресліть найперші проблеми філософії І.Канта.
40.Назвіть та коротко охарактеризуйте основні періоди філософської творчості
І.Канта.
41.У чому полягає зміст "категоричного імперативу" І.Канта? Наскільки його ідеї
можуть бути прийнятними в наш час?
42.Охарактеризуйте особливості розвитку німецької класичної філософії після
І.Канта, подайте вихідні ідеї І.Г.Фіхте та Ф.Шеллінга.
43.Чому Гегеля вважають творцем теорії діалектики? Якими є засади діалектики як філософської теорії?
44.В чому полягають провідні особливості філософії Гегеля? Що входить в
філософську систему Г.Гегеля?
45. Поясніть зміст антропологічного принципу у філософії Л.Фейєрбаха.
46. Порівняйте вихідні ідеї класичної та некласичної філософії, сформулюйте своє до них ставлення. Які характерні риси притаманні некласичній філософії?
47.0кресліть вихідні ідеї А.Шопенгауєра. Чому його вважають засновником
ірраціоналізму?
48. 0кресліть вихідні ідеї С.Кіркегора. Як в них проявились характерні риси
некласичної філософії?
49. 0кресліть основні філософські ідеї Ф.Ніцше. Чим можна пояснити їх
неоднозначну оцінку?
50. Чому філософську позицію Ф.Ніцше називають імморалізмом? Чим імморалізм
відрізняється від аморалізму?
51. 0кресліть основні напрями розробки "наукової філософії" у XIX ст. Поясніть
особливості філософії позитивізму.
52.Коротко охарактеризуйте вихідні ідеї та особливості філософії марксизму,
розкрийте її позитивні та негативні сторони.
53. Охарактеризуйте основні особливості філософії XX ст. та подайте класифікацію її основних напрямів.
54.0кресліть позитивне та негативне в діяльності неопозитивізму як філософського
напряму XX ст. Яке відношення до нього має філософія, що розвивалась у Львові?
55. В чому полягають найперші ідеї екзистенціалізму? Якою мірою ця філософія є
прийнятою для сучасного життя, для вас?
56. Поясніть зміст поняття "екзистенція" у філософії екзистенціалізму в XX ст. Як
трактували екзистенціалісти поняття свободи?
57. 0кресліть провідні ідеї філософської антропології у філософії XX ст.
58.В чому полягає філософське значення ідей З.Фрейда? Як окреслював З.Фрейд
структуру людської психіки?
59. Розкрийте вихідні ідеї представників фрейдизму та неофрейдизму у філософії XX ст.
60. Окресліть основні напрями релігійної філософії XX ст.