Лекція з курсу „Дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж”
Універсальна SH-модель
План
Універсальність машини Тюрінга.
Принципи організації комп'ютерів.
Структура універсальної SH-моделі.
1. Універсальність машини Тюрінга.
Машина Тюрінга (МТ) – це модель алгоритму. МТ складається з стрічки, головки, програми. Для виконання одного алгоритму необхідна одна машина Тюрінга. А якщо бути точніше, то – одна програма. Для більш чіткого розуміння функціонування МТ доцільно привести її структуру та прклад програми.

рис.1. Структура МТ
q
a
q0
q1

qN

a0
Pa1q1
a1

a2aN

рис.2. Приклад програми МТ
Кожний крок машини Тюрінга – це умовний перехід:

, де - декартове множення.
Приклад декартового множення:

Роль однострічкової машини Тюрінга – уточнити поняття «алгоритм» (властивості, параметри, характеристики) . Щоб реалізувати інший алгоритм, потрібна інша програма та інша конфігурація (розміщення) даних відносно головки. Властивість масовості – це універсальність. Універсальність – здатність розв'язувати будь-яку задачу (арифметичну). Для цього потрібно змінювати програму, або потрібен набір програм і конфігурацій даних.
Чи є реальним побудова універсальної МТ? Тобто, такої моделі алгоритму, яка охоплювала б деяку множину підзадач. Давайте, розглянемо це питання в аспекті проектування найпростішого RISC процесора. Весь процес проектування доцільно розбити на окремі детерміновані кроки.
Для початку, визначемось з множиною операцій, що необхідно виконувати. Припускаємо, шо необхідно виконувати лише арифметичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення, множина побітових операцій. Тобто кількість операцій приблизно рівна 20. В даному випадку, коли кажемо операція, маємо на увазі програма МТ. Виникає питання: чи є можливим об'єднання стрічок всіх програм універсальної МТ? Так, це можливо. В загальному випадку цілком достатньо лише однієї стрічки!

рис.3. Універсальна МТ з спільною стрічкою.
Зауваження:
1) При розв'язку задач з кожною задачею набори вхідних даних змінюються.
2) Для визначення того, яку таблицю обрати, використовується символ коду
алгоритму. Таким символом можуть бути арифметичні знаки +, -, х, логічні, пересилочні, символи перетворення та інші.
Далі необхідно враховувати наступну вимогу: „будь-яка машина повинна діяти автоматично”. Дотриматись цієї вимоги можна представивши кожну програму окремою машиною Тюринга. Тоді універсальна МТ набуде наступного вигляду:

рис.4. Універсальна МТ
Наступним кроком побудови універсальної машини Тюрінга є об'єднання всіх стрічок з записами програм в єдину стрічку з однією головкою. Тобто, дані зберігаються в одній, а програма в іншій стрічці.

рис.5. Універсальна МТ з розподіленими стрічками даних і програм
Наступним кроком є об'єднання стрічок програм та даних в одну спільну. Ця стрічка буде розділена навпіл (з одного боку стрічка обмежена, з іншого – ні). В результаті цього об'єднання ми отримуємо універсальну однострічкову машину Тюрінга.

рис.6. Об'єднана стрічка МТ (дані та програми)
Кожний символ, що використовується необхідно кодувати для того, щоб не виникло колізій в кроці запам'ятовування даних, додаткових символів та програм. Приведемо приклад системи кодування.
символи керування:
R – 101
L – 1001
S – 10001
символи зовнішнього алфавіту:
a0 – 100001
a1 – 10000001
символи внутрішнього алфавіту:
q0 – 1000001
q1 – 100000001

Крім того можна використовувати інші символи – допоміжні символи. Наприклад символи, що розділяють цифри символів.
0 – 10000001
1 – 1000000001
Результатом попередніх п'яти кроків нашої роботи є доведення теореми про існування універсальної машини Тюрінга.
Висновки:
Для створення універсальної машини Тюрінга потребує великої кількості комірок. Фон Нейман підрахував – на це потрібно 40 тисяч комірок.
З дослідження універсальної машини Тюрінга випливають два фундаментальних принципи обчислювальних машин (фон Неймана):
І - принцип виконання обчислень за програмою;
II - принцип збережувальності програми.
Питання, що ми обговорювали практичного значення не мають. Але теоретичне значення надзвичайно велике. Універсальна машина Тюрінга – започаткувала принципи обчислювальних машин. В нашому курсі універсальна машина Тюрінга має те значення, що за аналогією з нею ми будуватимемо універсальну модель обчислювальної машини, яка крім технічних характеристик має інформаційні характеристики, або характеристики штучного інтелекту .
2. Принципи організації комп'ютерів.
Фон Нейман сформулював п'ять основних принципів організації комп'ютерів:
принцип програмного управління;
принцип збережувальної програми (програма зберігається разом з даними та проміжними даними);
принцип умовного переходу;
принцип кодування даних і програм;
принцип ієрархічності пам'яті.
Структура універсальної SH-моделі.
Прикладом універсального обчислювача є мікропроцесор. Тобто це пристрій, що може забезпечити виконання будь-якої арифметичної задачі. Звісно, наше попереднє твердження не зовсім коректне, адже завжди можна знайти вийняток з будь-якого правила. Але в даному контексті вийнятки ми не розглядаємо. Для того, щоб зрозуміти яким чином пов'язані універсальний обчислювач та універсальна SH-модель доцільно ознайомитись з рис.7.

рис.7. Структурна схема універсального обчислювача (процесора)
Як бачимо процесор, в даному випадку, представляється двома SH-моделями. Перша модель – функціональна, друга – модель керування.
Давайте нагадаємо собі принципову відмінність між процесором і комп'ютером. Відмінність в тому, що комп'ютер має пам'ять. Тобто він здатний зберігати програму та дані для виконання певного алгоритму. Якщо враховувати цей факт і брати до уваги те, що SH-модель містить пам'ять – то в даному випадку ми утотожнюємо поняття універсальний обчислювач та комп'ютер.
Яким чином пов'язані ці дві моделі? Чи є якась залежність між ними? І чим це спричинено? Відповіді на ці питання досить логічні і випливають з наступної аксіоми – „площа кристалу процесора є обжененою”. Тобто на певній площі ми повинні розмістити два функціональних вузла (насправді цихї вузлів набагато більше, але в розрізі даного питання ми їх не розглядаємо). Для збільшення продуктивності процесора нам необхідно збільшувати апаратну складність функціональної частини, і відповідно зменшувати – SHc.
Давайте порівняємо процентні співвідношення цих частин для двох архітектур: CISC та RISC архітектури.

рис.8. CISC архітектура

рис.9. RISC архітектура