Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Львівська політехніка"

“ Введення в СУБД Access”
Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни
«Бази даних в інформаційно-комп’ютерних технологіях»
для студентів базового напрямку 6.091 “Електронні апарати”
Затверджено на засіданні кафедри ЕЗІКТ
Протокол № 2 від 16 вересня 2005 р.
Львів 2005
“ Введення в СУБД Access ”. Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни "Бази даних в ІКТ” для студентів напрямку 6.091. “Електронні апарати” / Укл. Л.К.Гліненко.-Львів; Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехика" , 2001. - 16 с.
Укладач: Л.К.Гліненко, канд. техн. наук, доц.
Відповідальний за випуск – Г.В.Юрчик , канд. техн. наук, доц.
Рецензенти: О.М.Воблий, канд. техн. наук, доц.
Р.О.Корж, канд. техн. наук, доц.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Введення в СУБД Access
1. Вступ
Перша частина циклу лабораторних робіт до курсу "Бази даних" присвячена вивченню основних принципів роботи із СУБД Access.
Для виконання цього циклу придатне операційне середовище Windows 95/98/ME чи Windows NT/2000/ХР.
Метою лабораторної роботи № 1 є:
Знайомство з інтерфейсом СУБД Access
Створення бази даних (БД) за допомогою Майстра БД.
У лабораторній роботі № 1 усі студенти виконують ту саму послідовність дій.
2. Порядок виконання лабораторних робіт
2.1. Підготовка до виконання
Тому що перше заняття є ознайомчим, попередньої підготовки до роботи не потрібно. Достатньо ознайомитись з загальними способами створення баз даних в Access.
2.1.1. Способи створення БД у СУБД Access
Програма Access 2000 дає змогу створювати бази даних двома способами:
самостійно поступово створюючи об'єкти бази і встановлюючи зв'язки між ними у відповідності до користувацької моделі;
створювати базу даних за зразком типової бази даних, взірці (шаблони) яких для окремих категорій баз наведені в Access.
В другому випадку створення бази даних бере на себе спеціальна програма – Майстер створення бази даних. На основі вибраного зразка бази даних (шаблону) Майстер створює файл, у якому знаходитимуться уже створені об'єкти (структури порожніх таблиць, форм та звітів. Основна перевага цього способу – практично нульові вимоги до проектувальника, головний недолік – можливість побудови БД недосвідченим користувачем без розуміння способу побудови і, як наслідок, отримання не тихвластивостей БД, які потрібно. Щоправда, цей недолік можна легко усунити подальшим коригуванням БД.
Майстер через діалогові вікна дозволяє уточнити перелік полів таблиць майбутньої бази даних, що міститимуть в подальшому відповідну інформацію. Користувач не впливає на налаштування властивостей об'єктів бази даних, а вибирає, і то в певних межах, лише їх зовнішній вигляд, форму представлення тощо. По завершенню проектування у файловій системі з'явиться файл нової бази даних з порожніми таблицями, формами, звітами і готовою головною формою (Switchboard), з якої користувач може почати процес наповнення БД.
2.1.2. Шаблони Access 2000
Можливості застосування Майстра створення бази даних обмежуються набором шаблонів, перелік і стисла характеристика яких наведена у таблиці 1.
Назва шаблону
Характеристика бази даних

Главная книга
Ведення головної книги рахунків підприємства

Заказы на работы
Замовлення на виконання робіт

Контакты
Записна книжка

Мероприятия
Події та заходи, що проводяться

Основнык фонды
Облік основних фондів підприємства

Прием заказов
Облік замовлень

Проекты
Облік проектів чи векселів

Расходы
Облік витрат підприємства

Ресурсы
Розподіл ресурсів

Склад
Облік ведення операцій на складі


2.1.3. Вибір шаблону
Вибір шаблону та оцінку придатності конкретного шаблона чи Майстра створення бази даних взагалі можна проводити кількома способами:
обрати близький за предметною галуззю шаблон та почати будувати БД. Вже за переліком відомостей, таблиць і полів можна визначити, чи влаштовує нас, хоча б в першому наближенні, цей шаблон;
побудувати БД і вивчити схему даних, яка являє собою модель ER-діаграми у табличному представленні. Цю схему даних слід порівняти з користувацькою моделлю проектованої БД. Якщо збіжність моделі даних з БД шаблону і потрібної БД висока, то є сенс скористатися шаблону, а в подальшому відкоректувати БД, додати нові об'єкти тощо. При цьому слід мати на увазі, що Access 2000 дозволяє досить легко перейменовувати об'єкти БД та їх елементи, що спрощує процес адаптації БД, побудованої за шаблоном, до вимог
2.2. Виконання завдання.
2.2.1. Створення бази даних за допомогою Майстра ствовення баз даних
2.2.1.1. Виконання завдання у програмі Microsoft Access 97
Запустити на виконання додаток Microsoft Access (Пуск->Програми->Microsoft Access чи будь-яким іншим способом). Вибрати режим роботи Запуск майстра (Запуск мастера), клацнути по кнопці . У вікні Створення (Создание) за обраної вкладки Бази даних (Базы данных) відображується галерея шаблонів для створення БД, що застосовуються у різних прикладних галузях: Адресна книга (Адресная книга), Бібліотека (Адресная книга), Винний льох (Винный погреб), Головна книга (Главная книга), Замовлення на роботи (Заказы на работы), Каталог відеозаписів (Каталог видеозаписей), Контакти (Контакты), Особисте майно (Личное имущество), Заходи (Мероприятия), Музична колекція (Музыкальная коллекция), Основні фонди (Основные фонды), Прийом замовлень (Прием заказов), Проекти (Проекты), Витрати (Расходы), Ресурси (Ресурсы), Рецепти (Рецепты), Збір коштів (Сбор средств), Склад (Склад), Студенти і заняття (Студенты и занятия), Тренування (Тренировки), Учасники (Участники), Фотоальбоми (Фотоальбомы).
Вибрати шаблон Бібліотека, клацнути по кнопці .
У діалоговому вікні Файл нової бази даних (Файл новой базы данных) , що з'явиться на екрані, слід вибрати диск і папку, у яких буде зберігатися створювана БД. У розділі Ім'я файлу (Имя файла ) для створюваної БД буде запропоноване ім'я файлу Библиотека.mdb. Змінити його на Бібліотека.mdb, виконати клацання по кнопці .
Через невеликий проміжок часу з'явиться вікно Створення баз даних (Создание баз данных), у якому буде зазначено, які відомості буде містити створювана БД. Зокрема, БД “Бібліотека” міститиме:
Відомості про книги
Відомості про авторів
Цитати
Для продовження клацнути по кнопці .
Наступне вікно, що з'явиться на екрані, міститиме у левій частини імена (назви) таблиць, що будуть створені, а у правій частині - перелік обов'язкових і необов'язкових полів для обраної таблиці. У цьому ж вікні необхідно включити параметр Да, включить образцы данных (Так, увімкнути зразки даних), потім клацнути по кнопці .
У наступному вікні обрати різновид оформлення екрана, тобто як буде виглядати екран, переглянувши всі пропоновані варіанти заставок для фону, потім клацнути по кнопці . .
У наступному вікні обрати різновид оформлення звіту. Для цього переглянути варіанти та обрати той, котрий Вам сподобається.
У наступному вікні ввести назву бази чи даних скористатися запропонованим - "Бібліотека" ("Библиотека".). Якщо необхідно використовувати малюнок для оформлення звітів, включіть параметр Так (Да ) у розділі Додати малюнок в усі звіти? (Добавить рисунок во все отчеты?). При цьому стане активною кнопка , що дає змогу одержати доступ до дисків і папок для вибору потрібного для вставки малюнка. Потім клацнути по кнопці , а в наступному вікні по кнопці .
Для створення всіх об'єктів бази даних буде потрібно трохи часу. Після завершення процесу створення БД на екрані з'явиться кнопкова форма для роботи з БД "Бібліотека".
Клацнути мишею по кнопці форми "Библиотека". Відкриється форма Автори (Авторы) (рис.1.) з інформацією про авторів, а також форму, що містить інформацію про автора. У нижньому лівому куті вікна розташовані кнопки, використовувані для переміщення по записах у таблиці: до першого запису в таблиці, до попереднього запису в таблиці, до наступного запису в таблиці, до останнього запису в таблиці, у текстовому вікні цифрою вказується номер поточної запису.


Рисунок 1.

Після перегляду закрити вікно форми.
Аналогічно познайомитися з іншими пунктами.
У лівому нижньому куті